Deel 1: Stalinisme en arbeidersdemocratie

1. Zijn jullie communisten?

Communisme is de meest wetenschappelijke benaming voor onze opvattingen. Maar we zullen onszelf in onze propaganda eerder “marxisten” of “revolutionaire socialisten” noemen. De meeste mensen brengen het woord “communisme” vooral in verband met de ondemocratische en totalitaire regimes die decennialang de plak hebben gezwaaid over een derde van de mensheid. Als we dit woord te lichtvaardig in de mond zouden nemen, dan zouden de meesten denken dat we stalinisten zijn, ondemocratische, dictatoriale socialisten.

2. Zijn er dan nog andere marxisten dan Oostblok-communisten?

Stalinisme is eigenlijk geen marxisme. Het is een ontaarding van de oorspronkelijke leer, net zoals de Sovjetunie vanaf ca. 1924 een ontaarde vorm was van de oorspronkelijke arbeidersdemocratie uit de dagen van de Oktoberrevolutie in 1917. Het gebrek aan kritische discussie, de genadeloze vervolging van andersdenkenden, het geloof in de onfeilbaarheid van één partij en één leider, dat alles is het marxisme volstrekt vreemd… Het marxisme is geen gesloten kerkgeleerdheid waarin een handvol filosofen of partijleiders alles voor eens en voor altijd vastgelegd, becijferd en voorspeld hebben.

3. Wat is het dan wel?

Het is een kritische methode, een manier om naar de wereld te kijken. Wat Marx 120 jaar geleden gezegd heeft, kan vandaag voorbijgestreefd zijn. Zelfs indien alles wat Marx gezegd heeft, niet meer zou opgaan (wat bij nader inzien hoegenaamd niet waar is) dan zou het nog mogelijk zijn om zich marxist te noemen

4. Het is natuurlijk gemakkelijk om je na de feiten te distantiëren van de Oostblokdictaturen…

De mensen van de Linkse Socialistische Partij zijn nooit aanhangers geweest v.h. stalinisme, niet voor en niet na de val van de Muur.

Zij noemen zich o.a. ook Trotskisten, naar de marxist die zijn jarenlange strijd tegen het stalinisme uiteindelijk met de dood bekocht heeft. Alle stromingen die zich beriepen op de politieke erfenis van Leon Trotski (1879-1940) werden in deze regimes genadeloos vervolgd. Het werd hun kwalijk genomen dat zij het ondemocratisch karakter van deze staten en het herenleventje van de leiders op de korrel namen. In de strafkampen kregen zij steevast een voorkeursbehandeling en meestal was dat de kogel. In een aantal Oostbloklanden waren er trouwens voor de val van de Muur afdelingen van het Committee for a Workers International (de Internationale waarbij ook onze partij is aangesloten) ondergronds actief. Zij hebben deelgenomen aan de bewegingen die het stalinisme hebben omvergeworpen.

5. Is de Sovjetunie dan ooit iets anders geweest dan een dictatuur?

Jazeker.

6. Leg uit.

“Sovjet” betekent “raad” in het Russisch. De Sovjetunie is ontstaan uit basisdemocratische vergaderingen van de bevolking. De sovjets waren niets anders dan uit hun voegen gerezen stakerscomités ontstaan uit spontane acties van de loonarbeiders en de meest bewuste boeren. De Oktoberrevolutie was op haar beurt niets anders dan de politieke machtsovername door deze raden: dan zijn de raden de staatsmacht geworden.

7. In het Rusland van de vroege twintigste eeuw had zo’n basisdemocratische beweging misschien kans op slagen… Maar het Rusland van toen is het België van nu niet. 

In iedere staking die een zekere tijd duurt, zie je dat de arbeiders zich gedwongen zien om de strijd beter te organiseren. Dan roepen ze een stakerscomité in het leven. In een algemene staking, een staking die alle sectoren van het openbare leven treft, zie je na een zekere tijd een volledige verlamming van de maatschappij. Tegen wil en dank zien de arbeiders zich dan verplicht om het voortbestaan van de samenleving te verzekeren: het vuilnis moet worden opgehaald; bepaalde poststukken moeten toch bezorgd worden; de orde moet worden gehandhaafd; er moet medische verzorging zijn etc., etc. Aangezien de gevestigde staatsmacht door de acties grotendeels verlamd en gedesorganiseerd is, zie je dat het na verloop van tijd de comités van de arbeiders en buurtbewoners zijn die deze taken op zich nemen. Dan verandert het comité van een zuiver sociaal en politiek strijdorgaan, in een orgaan van politieke macht. Dat is eigenlijk logisch. Op de duur zijn de basiscomités, de raden, immers nog het enige wat in de maatschappij nog een beetje functioneert. Het is daarom dat de vakbondsleidingen aansturen op een zo vlug mogelijke beëindiging van een algemene staking, omdat ze na verloop van tijd, door de zelforganisatie van de arbeiders, de controle over de beweging kwijtraken.

8. Aanvankelijk was de Sovjetunie dus een arbeidersdemocratie. Wat zijn de kenmerken van een arbeiders-democratie

1.In de parlementaire democratie hebben de verkozenen vier, vijf of meer jaren tijd om de mensen te laten vergeten dat ze hun verkiezingsbeloften hebben gebroken. Ze hebben al die jaren de tijd om hun fouten en misstappen te camoufleren… Dat kan niet onder de arbeidersdemocratie. Hier moet iedere verkozene permanent afzetbaar zijn door hetzelfde kiescollege dat hem/haar heeft aangeduid. Dat is het beste middel tegen valse manoeuvres, onbekwaamheid en corruptie.

2.In de hedendaagse staatsvormen verdienen de politici hopen geld (en dat maakt hen niet minder corrupt). Onder de arbeidersdemocratie verdient iedere verkozene niet meer (maar ook niet minder) dan de gemiddelde geschoolde arbeider. De mensen hebben geen behoefte aan leiders die op de duur niet meer weten wat de prijs van een brood is; ze moeten leiders hebben die weten wat het alledaagse leven van de arbeiders en jongeren is.

3.Het beroepsleger is een broeihaard van militaire kastevorming, van rechtse samenzweringen en van autoritaire, ondemocratische omgangs-vormen. Onder de arbeidersdemocratie heerst het gewapende volk, een goed georganiseerde volksmilitie met verkozen en permanent afzetbare officieren: het beste middel tegen staatsgrepen, nationalistisch extremisme en de chaos van de burgeroorlog. De toegang tot een wapen om jezelf en de verworvenheden van je klasse te verdedigen wordt dan een recht. Het wordt dan ook mogelijk om alle wapens centraal op te slaan, te registreren en de omloop ervan te controleren zonder dat de burgers zich aangetast voelen in hun recht om een wapen te dragen. Het is dus nog een goed middel tegen de gewapende misdaad ook. Militaire training wordt in zo’n volksleger i.p.v. een hersenspoeling en de onderwerping van je individuele persoonlijkheid gewoon een plezierige en avontuurlijke vorm van vrijetijdsbesteding; landsverdediging wordt i.p.v. een peperdure aangelegenheid relatief goedkoop, want je moet geen onproductieve beroepslegers onderhouden; de arbeiders worden ook de best getrainde soldaten ter wereld, want hun training is een doordeweekse activiteit. Het is een beetje zoals bij de vrije Atheense staatsburgers uit de Oudheid, die tijdens hun militaire oefeningen ook discussieerden over politiek, kunst en filosofie en ondertussen ook nog hun conditie onderhielden. En zoals je weet: de Grieken waren betere soldaten dan de ongemotiveerde huurlingen en miliciens van de Aziatische tirannieën. 

4.Tenslotte moet in de arbeidersdemocratie iedere arbeider of wie dan ook die daar door de bevolking bekwaam wordt toe geacht, kunnen verkozen worden in iedere functie. De politiek geschoolde arbeider is een bekwamere leider dan de professor, omdat de arbeider ook nog de werkelijke behoeften van de mensen kent. Indien nodig kan hij dan nog beroep doen op de vakkennis van specialisten. En zeg niet dat al onze huidige leiders slimme en bekwame mensen zijn. President Bush is te dom om voor de duivel te dansen, dat weet iedereen; maar hij is wel de leider van de machtigste natie ter wereld, omdat zijn familie tot de twintig rijkste families in de V.S. behoort. Stel jezelf eens de vraag: wie is de bekwaamste, meest verantwoordelijke en toegewijde leider van mensen? Roberto D’Orazio of president Bush?

9. Betekent dit dat een student of een intellectueel geen verkozen functie kan uitoefenen?

Toch wel. Als hij/zij een vertrouwenspersoon van de arbeiders en jongeren is. En als hij/zij bereid is om dezelfde levensstandaard aan te nemen als de gewone mensen.

10. En als ik nu eens niet bereid ben om de gemiddelde levensstandaard aan te nemen?

Dan moet je niet in de politiek gaan, maar gewoon je carrière verder zetten. Daar is op zich niets op tegen. Ik zal de eerste zijn om je veel succes te wensen.

10bis. Maar de Russische arbeidersdemocratie is toch ontaard in de totalitaire dictatuur… is dat niet het bewijs dat jouw staatsvorm indruist tegen de natuur van de mens?

Alles verklaren aan de hand van de “menselijke natuur” is een gemakkelijke manier om je te ontslaan van de studie van de geschiedenis. Het enige wat we van de natuur van de mens kunnen zeggen is dat hij een sociaal, maatschappelijk wezen is. Maar de maatschappij heeft al ontelbare veranderingen ondergaan. Dus ook “de natuur van de mens” is al verschillende keren veranderd. De psychologie van de mensen uit de Oudheid (zo leren ons recente ontwikkelingen in de geschiedschrijving, zie bvb. Norbert Elias ‘Het Civilisatieproces’) verschilt hemelsbreed van deze uit de Middeleeuwen; en deze is dan weer totaal anders dan de basispersoonlijkheid onder de moderne kapitalistische maatschappij. De psychologie van de mens wordt voor een deel gevormd door erfelijkheid, maar vooral door de maatschappij, de sociale omgeving, waarin hij/zij opgroeit. In de oermaatschappij had niemand er materieel belang bij om zich veel meer dan een ander toe te eigenen. Het individueel belang werd maar gescheiden van het algemene belang vanaf het ogenblik dat de privé-eigendom van de grote productiemiddelen (grond, de veestapel) ontstond. De privé-eigendom bestaat niet omdat de mens egoïstisch is; het egoïsme bestaat omdat de privé-eigendom bestaat. Dictaturen bestaan niet omdat de mens heerszuchtig is; heerszucht bestaat omdat het nog mogelijk is om een alleenheerser te worden.

11. Hoe is de zaak dan verkeerd gelopen in de Sovjetunie?

Zuiver economisch gezien was het primitieve Rusland niet rijp om onmiddellijk naar het socialisme over te gaan. Voor negen tienden was Rusland bij het begin van de twintigste eeuw nog een achterlijk feodaal land. Maar de bliksemsnelle industriële ontwikkeling in de Russische steden in de laatste decennia van de negentiende eeuw had een zelfbewuste en strijdbare arbeidersbeweging doen ontstaan. Al gauw staken de Russische arbeiders qua politiek initiatief hun West-Europese makkers voorbij. Dit bracht de jonge Lenin (1870-1924) er al heel vlug toe ervan af te stappen dat het eerst de ontwikkelde industriële naties zouden zijn waar revoluties zouden losbreken. Op het eind van zijn leven was Karl Marx (1818-1883) trouwens zelf al beginnen twijfelen aan dat vooruitzicht. Eén resultaat van de historische ontwikkeling was alvast dat de Russische arbeiders wel beschikten over een geschikte leiding (in de vorm van de bolsjewieken) om de machtsovername door te voeren. In Europa waren de leiders van de socialistische arbeidersbeweging circa 1914, door de lange vreedzame ontwikkeling, ingekapseld door het systeem; ze waren corrupt en onbetrouwbaar geworden. Het waren welvarende en vadsige carrièristen geworden i.p.v. gestaalde en actieve militanten. Voor hun carrière hadden ze meer belang bij het voortbestaan van het kapitalisme dan bij het “hachelijke avontuur van de revolutie”. In de jaren 1918-1923 verrieden ze systematisch de revolutiegolven die overal in Europa volgden op de geslaagde Oktoberrevolutie (bvb. in Duitsland waar ze zelfs actief meehielpen met het bloedig onderdrukken van stakingen en opstanden). De West-Europese communisten van hun kant schoten, door hun gebrek aan ervaring (i.t.t. de bolsjewieken) de ene bok na de andere. Kort gezegd: in Rusland bestond wel de gepaste politieke leiding, maar niet de gepaste economie; in West-Europa bestond wel de juiste economie, maar niet de juiste leiding. Daardoor kwam de Russische Revolutie alleen te staan en stond ze bloot aan buitenlandse invallen van het Westen (in 1918 meer dan twintig vreemde legers tegelijk) en binnenlands gestook door de vijanden van de revolutie. Dat moet een vreselijke tijd geweest zijn voor de Russische arbeiders en boeren. Sabotage, militaire aanvallen, vernielingen, propagandistische misleiding van het volk door de Westerse, Witte legers en buitenlandse inlichtingendiensten enerzijds; de noodzaak tot harde tegen-maatregelen door de revolutionaire regering van Lenin en Trotski anderzijds. Toen in 1922 de laatste vreemde legers (de Japanners) buitengeborsteld waren en de laatste Witte generaals verslagen, lag het land in puin…

12. Sorry dat ik je onderbreek, maar wat heeft dat te maken met de opkomst van het stalinisme?

Maar dat was nog niet het begin van het stalinisme.

1. Trotski legt het zo uit: in een situatie van algemene schaarste begint de staat zich tegenover de bevolking te gedragen als de politieagent tegenover de wachtrij voor de rantsoenbedeling. Deze bewaker heeft ook behoeften. Hij zal dus beginnen stelen en via allerlei oneerlijke praktijken zichzelf bevoordelen. En hij zal niet alleen stelen voor zichzelf en zijn gezin. Hij zal genoeg scheefslaan om ook de ambtenaar om te kopen die achter hem toezicht staat te houden. Deze ambtenaar zal op zijn beurt genoeg steekpenningen eisen om ook zijn toezichthouders om te kopen. Zo ontstaat een ganse piramide van corruptie en vriendjespolitiek. En voor je ‘t weet zit de corruptie tot in de hoogste regionen van het staatsapparaat. Dat was een eerste soort bureaucraten.

2. Vervolgens waren de bolsjewieken, doordat hun beste en meest opofferingsgezinde kaders waren omgekomen in de burgeroorlog, verplicht om deze laatsten te vervangen door mensen uit het oude (uit zichzelf al corrupte en autoritaire) ambtenarenkader uit de tijd van de tsaren.

3. Daarnaast ontstonden (door de beperkte herinvoering van het kapitalisme vanaf 1921 om het land herop te bouwen, de Nieuwe Economische politiek) er in korte tijd allerlei op winst beluste middelgrote ondernemers en rijke boeren die op hun beurt het staatsapparaat begonnen te infiltreren. En nu was het moeilijk om slechte politici af te zetten, want, zoals gezegd, tijdens de burgeroorlog was de arbeidersdemocratie afgeschaft en vervangen door het oorlogscommunisme.

4. Tenslotte leidde de demobilisatie van miljoenen soldaten na de oorlog tot het overspoelen van de arbeidsmarkt met werkloze elementen die wel iets zagen in een goed opbrengende politieke carrière.

Vanaf 1922-1923 begonnen deze nieuwe lagen steun en leiding te zoeken in de minst standvastige elementen van de bolsjewistische leiding: mensen zoals Jozef Stalin (1879-1953). Behoedzaam en uiterst opportunistisch schipperend tussen de verschillende lagen en klassen van de Sovjet-maatschappij en vooral steunend op de naïeve aanbidding van leiders door de achterlijkste lagen van de plattelandsbevolking, wist Jozef Stalin zichzelf en zijn vertrouwelingen op te werken tot een alleenheerschappij die haar gelijke in de geschiedenis niet kent. Vanaf het eind van de jaren twintig begon de ongenadige vervolging van andersdenkenden en oppositievoerders tegen de bureaucratie. In 1926 werd Leon Trotski, die met zijn Linkse Oppositie vanaf 1923 campagne had gevoerd tegen de tirannieke ontaarding van de Revolutie, uit al zijn functies ontheven. In 1927 werd hij in binnenlandse ballingschap gevoerd (In Alma Ata, de meest van de beschaving geïsoleerde plek ter wereld). In 1929 werd hij het land uitgezet. Deels om zich te ontdoen van mogelijke oppositie, deels om de vreselijke blunders en verraderlijke manoeuvres in zijn buitenlandse politiek te verdonkeremanen, maar vooral om de basisdemocratische traditie van de Oktoberrevolutie uit te wissen, schakelde Stalin in de jaren 1936-1939 zowat de ganse oude leiding (en bij nader toezien eigenlijk de ganse oude partij) van Lenin uit d.m.v. showprocessen, massa-executies, folteringen en andere terreurmethodes. Soortgelijke methodes werden ook gehanteerd in de Communistische Internationale en andere linkse stromingen buiten Rusland. In 1940 werd Leon Trotski zelf in zijn verblijf te Coyoacan met een ijshouweel het hoofd ingeslagen door een afgezant van Stalin, Ramon Mercader.

De overwinning van het Rode Leger in W.O. II zorgde ervoor dat revoluties in de rest van de wereld konden worden afgeleid naar het installeren van stalinistische regimes. Door de overwinningen van het stalinisme hebben miljoenen arbeiders en jongeren gedurende tientallen jaren gedacht dat marxisme gelijk aan stalinisme is. Maar dat is niet waar. Nu het stalinisme is weggevallen, komt er opnieuw ruimte voor het échte marxisme.

13. Wie of wat garandeert dat de komende revoluties niet op het zelfde zullen uitdraaien, op de meest beestachtige dictaturen, die misschien aanvankelijk wel een aantal goede hervormingen doorvoeren maar uiteindelijk een economische mesthoop nalaten?

1. De hedendaagse arbeiders (ook een groot deel van de arbeiders in de zgn. Derde Wereld) hebben een oneindig veel hoger beschavingspeil dan de Russische arbeiders en boeren in de eerste helft van de twintigste eeuw. Je moet begrijpen dat er in het Rusland van die tijd nog heksen verbrand werden (zonder zever!).

2. De moderne revoluties zullen geen of veel minder beroep moeten doen op volksvijandige kaders uit de oude samenleving. De meeste arbeiders kunnen lezen, schrijven en rekenen. Ze kunnen een elementaire boekhouding en administratie bijhouden. Velen onder hen beheersen de modernste computermedia en snelle communicatiemiddelen. De meerderheid van de hedendaagse ambtenaren zijn overal in levenswijze grotendeels gelijkgeschakeld met de industriearbeiders. Vroeger was de postbode een notabele die op gelijke hoogte stond met de veldwachter en de schoolmeester. Nu zijn de postbodes, de onderwijzers, de kleine beambten van het ministerie van financiën, enz. ei zo na nog proletarischer dan de best betaalde lagen van het proletariaat zelf. Zelfs de politieagenten en militairen hebben na W.O.II de strijdmethoden en organisatievormen van de arbeiders overgenomen: vakbondsacties, politieke meetings enz. …

3. Voorts hebben de arbeiders en jongeren geleerd uit de ervaring van het stalinisme en van alle dictaturen uit de twintigste eeuw. Juist o.a. het stalinisme heeft hen geleerd wat de waarde van democratische vrijheden is. Eens aan de macht, zullen ze hun democratische rechten niet zo vlug meer laten vernietigen.

Door de moderne communicatiemiddelen zullen revoluties zich trouwens veel sneller kunnen voortplanten in het buitenland dan vroeger. Het is heel goed mogelijk dat één geslaagde machtsovername in een klein land als België in de periode van één jaar zowel het doodsvonnis ondertekent van de meeste kapitalistische systemen als van de overblijvende stalinistische staten. De snelle voortwoekering van de democratische revoluties in de jaren 1989-1991 (die overigens met uitzondering van Roemenië vrij vreedzaam verliepen) tegen het stalinisme bewijst dat dit de grootste waarschijnlijkheid is.

14. Wat is dan de rol van jullie partij?

Eerst en vooral wil ik duidelijk maken dat de revolutie ook door verschillende partijen kan doorgevoerd worden. Na de revolutie zullen ook een aantal burgerlijke partijen blijven bestaan. Zolang zij de wapens niet opnemen tegen de arbeiders, zullen zij in alle vrijheid kritiek kunnen uitoefenen. Een verplicht éénpartijstelsel is de traditie van het echte marxisme volkomen vreemd. Maar wat de revolutionaire rol van de partij(en) betreft… de syndicale en later politieke strijd van de arbeidersbeweging en van de radicale jongeren moet leiden tot het ontstaan van een hecht, maar democratisch georganiseerde partijkern van gemotiveerde en goed gevormde revolutionairen. Deze laatsten bewijzen hun geschiktheid als leiding, doordat zij temidden van de opgaande en neergaande golven van sociale strijd, temidden van de vervolgingen, vereenzaming en sociale uitsluiting in hun persoonlijk leven, toch nog de standvastigheid, actiebereidheid en het psychologisch evenwicht hebben kunnen bewaren om op het juiste moment met de juiste ideeën en acties uit te pakken. Een echte marxist wordt vooral gehard in periodes waarin alles hem/haar tegenzit (de jaren ’90). Hij/zij bewijst zijn/haar doorzicht door op de juiste manier tussen te komen in periodes waarin alles weer beter wordt. Zoals nu: met de heropflakkerende sociale strijd, de nieuwe radicalisering onder bepaalde lagen van de jongeren, de antiglobaliseringsbeweging, de oorlogs-dreiging en de revoluties in de Derde Wereld. Iemand die altijd zo geleefd heeft, streeft niet gauw naar persoonlijk comfort en persoonlijke macht ten koste van de arbeiders. Hij/zij vindt plezier, avontuur en bevrediging in de strijd voor een menselijker samenleving. Welnu, een partij die bestaat uit zulke mensen, die de denk- en actiemethoden van het marxisme correct hanteren, zal in een periode van revolutionaire spanningen van een paar honderd kaders uitgroeien tot een partij van tienduizenden leden. Mao Tse Toeng was een lugubere stalinist, maar één ding had hij toch goed begrepen: als je een strovuur op de juiste plaats neerlegt, krijg je binnen de kortste keren een bosbrand. In enkele tientallen landen hebben duizenden socialisten de handen in elkaar geslagen en gaan van de reeds bestaande Committee for a Worker’s International een echte internationale arbeiderspartij maken; stilaan zijn we ook begonnen om van onze kleine propaganda-organisaties echte partijen te maken. De Linkse Socialistische Partij wordt de Belgische afdeling van de nieuwe Internationale.

15. Bedoel je dat de partij de revolutie zal maken?

Neen. Massabewegingen en revoluties groeien spontaan uit de problemen in de maatschappij, of er nu een marxistische partij aanwezig is of niet. De kleinere spanningen (stakingsgolven, politieke schandalen, oorlogsdreiging, dreigende armoede, enz.) groeien na verloop van tijd vanzelf uit tot grotere bewegingen. Een kleine marxistische partij kan dit proces hoogstens versnellen. Maar de meest politiek bewuste arbeiders en jongeren moeten zich wel in partijverband organiseren om de mensen de weg naar de macht te wijzen. Trotski zegt: de historische tragedies van de arbeidersbeweging zijn te wijten aan het ontbreken van een goede leiding. En hij kon het weten: de mislukte revolutiegolven na W.O.I hebben mede geleid tot zijn uitschakeling.

16. Wat bedoel je toch altijd met “de methode van het marxisme”?

Inderdaad: laat ons misschien daar nu over praten…

Volgende deel 

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel