Van Mouvement pour une Alternative Socialiste (MAS)… tot Parti Socialiste de Lutte (PSL)

1. De crisis van het kapitalisme dwingt een steeds groter aantal arbeiders en jongeren tot het zoeken naar een alternatief. Het failliet van het neoliberalisme opent een periode waarin het ideologisch debat aan belang toeneemt. Hier moeten wij ons in engageren om socialistische ideeën op een onbevreesde manier naar voor te brengen. Tot op bepaalde hoogte is het vooral ons dagdagelijks politiek werk dat de inhoud van ons alternatief en het profiel van onze partij zal bepalen. Maar een naam voldoende ambitieus die ons duidelijk als open partij profilieert, kan deze taak vergemakkelijken.

2. De mogelijkheden om ons te versterken zullen zich de volgende jaren verhoogd aanbieden, we moeten in staat zijn de kansen die zich aanbieden te grijpen. Onze naam is het etiket dat ons zal profileren, bijvoorbeeld in een krantenartikel, en waarmee wij de discussie met een grotere groep arbeiders zullen aangaan. We moeten vermijden in de val te lopen die samengaat met oude zekerheden en angst te hebben voor wat nieuw is, zeker wanneer de situatie onbevreesdheid eist. Deze val noemde Trotski «het conservatisme van revolutionairen».

De term « Partij » gebruiken

3. De CAP faalde en het gat ter linkerzijde is er nog steeds. De volgende verkiezingen zullen er in Franstalig België waarschijnlijk naast onze lijst, lijsten zijn van de PTB (Partij van de Arbeid) en de PC (Communistische Partij). We denken dat nu het goede moment is om van naam te veranderen en om deze te populariseren. De naam MAS reflecteert niet duidelijk de positie die wij de voorbije jaren verwierven. Deze is vandaag te bescheiden, en ontbreekt aan ambitie ten opzicht van de objectieve en subjectieve veranderingen.

4. De naam MAS heeft zijn rol de voorbije zeven jaren goed gespeeld. Ze reflecteerde destijds een zekere ambitie aangezien we langs Franstalige kant niet de kracht hadden ons « Partij » te noemen zoals in Vlaanderen, met slechts enkele georganiseerde leden in slechts twee afdelingen (Brussel en Luik). Deze naam was een noodzakelijke stap om het eerste politiek kader op te bouwen. Nu hebben we 2 tot 3 afdelingen in Brussel, Luik en Bergen, afdelingen in Wavre en in Verviers, en een beginnende werking in andere steden (Namen, enz.). De verhouding van Franstaligen in de partij, benadert sterk de nationale statistiek van de bevolking. Maar we stegen ook snel qua invloed – zeker nog beperkt – niet enkel en alleen dankzij de studenten (EGA is actief in alle grote universiteiten), maar ook in de arbeiderbeweging, zoals onze tussenkomst in de koopkrachtbeweging aantoont.

5. De CDH, de MR en ECOLO worden door iedereen aanzien als partijen op electoraal vak. Het opgeven van het woord « partij » reflecteert mede het proces dat plaatsvond binnen deze partijen. Ze zijn uitsluitend verkiezingsmachines geworden waarin de militanten geen actieve rol meer spelen. Hun programma’s worden opgesteld door reclamebureau’s. De PS volgt dezelfde koers, maar zij behouden nog steeds duidelijke banden met de arbeidersbeweging, zeker via het vakbondsapparaat. Zo willen ze hun profiel behouden van “de partij van de socialistische beweging”, naast de FGTB (ABVV) en de Mutualité Socialiste (Socialistische Mutualiteit). De PS gebruikt deze positie ten volle om het programma van de burgerij uit te voeren.

6. Het woord « partij » verduidelijkt wat wij willen opbouwen, aan buitenstaanders maar ook aan onze leden (wat noodzakelijk wordt wanneer we groeien). Een politieke kracht waar alle leden betrokken zijn bij het uitwerken van het programma, van de strategie en van de aan te nemen taktiek, om vervolgens gezamenlijk de beslissingen in de praktijk om te zetten en tenslotte terug te keren tot de discussie om het gedane werk en onze positie collectief te evalueren en te verfijnen. Enkel een partij kan een voldoende deocratisch politiek instrument zijn, anders dan netwerken, collectieven en andere varianten.

7. Het woord « beweging» (mouvement) is te vaag en niet voldoende ambitieus. Het geeft geen helder idee van wat wij willen opbouwen. Wij moeten tijdens onze tussenkomsten regelmatig uitleggen dat wij niet slechts een groep zijn die een blad uitgeeft dat zich in het kamp van de arbeiders schaart, maar een kleine partij in opbouw. Vandaag is het woord « partij » ook de gebruikelijke term voor politieke formaties kleiner dan de onze. Het woord « liga » bijvoorbeeld werd ongebruikelijk. Door het aannemen van de term « partij » zullen we ons kunnen profileren als een coherente politieke kracht die uitnodigt eraan deel te nemen en die de wil heeft haar streefdoel te behalen.

De term « Socialistisch » gebruiken

8. In 2001, wanneer we kozen voor de naam LSP in Vlaanderen en MAS aan Franstalige zijde, kozen we ervoor de term « Socialistisch » in beide namen op te nemen. De toen ontwikkelde argumentatie om dit ideologisch profiel aan te neemen, geldt ook nog vandaag.

9. De naam die we aannemen, moet ons in staat stellen de dialoog aan te gaan met een grotere laag, d.w.z. met de meest bewuste laag van de arbeiderklasse: zijn avant-garde. Met de zeer hoge syndicalisatiegraad in België, bevindt deze zich binnen de socialistische en chistelijke vakbonden. In het algemeen is deze laag niet van mening dat de PS en de SP.a té socialistisch zijn, maar dat zij dat niet genoeg zijn, of zelfs helemaal niet.

10. Gezien het verburgelijkingsproces is de kans dat de PS opnieuw een instrument van strijd voor de arbeiders wordt is quasi nihil. In het idee dat het abces maar eens moest barsten om een eind te stellen aan de scandaleuze praktijken, werd de PS de voorbije verkiezingen afgestraft. Met de affaires Dassault en Augusta begin jaren 90’ werd de PS ook al gesactioneerd en verloren ze vele stemmen. Maar ze slaagden erin hun positie voor een groot deel terug te winnen. Vandaag wijst de verdieping van het verburgelijkingsproces op een reële electorale slijtage en het verlies van zijn onomstreden positie van verpletterende eerste partij in Wallonië. Ook al is het proces nog niet zo ver gevorderd als bij de SP.a.

11. We stelden onze naamsverandering van Militant Links naar LSP voor, juist op het moment waarop de SP.a aankondigde haar naam te willen veranderen, in twee stappen: ze zouden eerst de Socialistische Partij Anders worden, daarna het Sociaal Progressief Alternatief. Dit proces werd nooit geheel beëindigd, en vandaag weet niemand met zekerheid te zeggen welke van de twee haar naam exact is. Onze grootste vrees was gezien te worden als simpelweg een nieuwe SP, slechts een beetje links van de voorganger. Maar we waren ervan overtuigd dat de SP.a er alles aan zou doen om te verduidelijken dat wij “geen socialisten maar communisten” zijn. Nadien moet gezegd dat zelfs de meest optimistischen onder ons onderschatten met welk gemak onze naam geaccepteerd werd, zonder dat we op enig aanzien werden als reformisten. Als we ergens van beschuldigd worden, is het in het agemeen té consequent te zijn, niet het niet genoeg te zijn. Maar met de PS is de situatie anders. Het is waarschijnlijk dat zij een intelligentere reactie zullen vertonen, in die zin dat wij, volgens hen, kameraden zullen blijven die een fout begaan geen deel te willen uitmaken van de partij van de grote socialistiche familie – de PS – en dat we hierdoor een effect van verdeling bevorderen dat enkel bevorderend is voor rechts – de MR.

12. De PS en de SP.a hebben een lange geschiedenis van verraad achter hun, ook wanneer zij nog burgerlijke arbeiderspartijen. Maar fragmenten van de historische rol van socialisten, niet in term van verraad, maar in terme van strijd en verworvenheden die hen zijn toegeschreven, zijn nog altijd aanwezig in het collectief geheugen van de arbeidersbeweging en worden nog steeds doorgegeven aan nieuwe generaties. De PS en de SP.a worden afgewezen voor hun actuele rol, niet voor hun historische rol.

13. Wij willen dit collectief geheugen van de arbeidersklasse in herinnering brengen. Wij hebben niet enkel de taak een socialistische revolutionaire leiding op te bouwen, maar wij willen ook met anderen, of alleen in afwachting, de arbeiderspartij heropbouwen die door de reformisten werd verdronken, en de tradities van de arbeidersbeweging opnieuw doen opleven. In deze zin roepen wij op voor een nieuwe arbeiderspartij.

Parti Socialiste de Lutte

14. De keuze voor « Parti Socialiste de Lutte » positioneert ons op duidelijke manier op de politieke kaart, zoals LSP ons duidelijk links van de SP.a positioneert. Het grote vacuüm ter linkerzijde is nog steeds aanwezig. We zien de opkomst en electorale successen van nieuwe formaties in verschillende Europese landen. We riepen de PvdA op tot gezamelijke lijsten. We brengen de noodzaak van een syndicale partij naar voor. Maar in afwachting willen we ons in dat links vacuüm positioneren.

15. PSL, net als LSP, zou een uitstekende naam zijn voor een nieuwe linkse formatie in België. PSL refereert naar het collectief bewustzijn van brede lagen van arbeiders, is makkelijk te herkennen en positioneert ons direct op de huidige politieke kaart. PS, MR, CDH en ECOLO zijn de enige partijen die de meerderheid van arbeiders kennen. PSL positioneert os ten opzichte van wat zij kennen. Wat in het algemeen niet het geval is bij politieke formaties links van de PS zoals PTB, MAS, LCR – zelfs met het imago van Besancenot – Unité Socialiste, LCT, Bloc ML en anderen die als naam imitaties nemen van namen van « officiële » partijen, zonder dat intuitief kan begrepen worden wat deze willen zeggen. Met deze soort namen verschijnt men niet op de politieke kaart. Wat hen ondoorzichtig en vreemd maakt omdat het moeilijk te identificeren is wie zij echt zijn. Een splinterpartij? Een sekte? Nóg een arbeiderspartij? Radicalen? Dedecker echter gebruikt zijn naam om zijn lijst te identificeren, omdat hij gekend is als persoonlijkheid. De Rassemblement Wallonie-France (RWF) heeft een meer herkenbare naam, maar er bestaat vandaag geen afdoende basis om dit idee te ondersteunen. Deze laatste twee bevinden zich uiteraard erg buiten de arbeidersbeweging.

16. Wij willen uiteraard een revolutionaire partij opbouwen, niet onszelf proberen omvormen tot een brede nieuwe arbeiderspartij. Maar er bestaat geen enkele reden geen goede te naam te kiezen omwille van de onzekere hypothese dat een andere grote formatie die zou kiezen. De periode voor ons is een periode waarin nieuwe lagen zullen openstaan voor de noodzakelijkheid van het socialisme. Wij willen uiteraard de beste van deze jongeren arbeiders voor de revolutionaire partij winnen. Maar onze naam moet ons niet beperken tot het in contact treden met deze laag die nog beperkt zal zijn, maar moet ons in staat stellen de dialoog aan te gaan met een bredere laag binnen de arbeidersklasse. Het meest waarschijnlijk blijft dat een nieuwe brede arbeiderspartij zal pogen de binnenweg te nemen van het reformisme vooraleer de noodzakelijkheid van het socialisme te concluderen. De naam PSL positioneert zich daar waar het bewustzijn van een bredere laag naartoe gaat. PSL kan een troef zijn in onze handen om tussen te komen in het proces van de vorming van een nieuwe brede arbeiderspartij in de komende periode.

17. De vertaling van LSP: Parti Socialiste de Gauche (PSG) geeft eerder de indruk van een linkse officiële vleugel in of rond de PS en niet van een partij duidelijk links van de PS. Tot op zekere hoogte geeft PSG eerder de indruk van een project vergelijkbaar met dat van SP.a-Rood (de officiële linkervleugel van de SP.a). LSP heeft niet die connotatie in Vlaanderen. « Alternatief » (alternatief) is in deze zin een te vage term die ons niet duidelijk positioneert en die niet aanduidt welke keuze wij maken tussen de twee opties. Het idee dat wij socialisten zijn, maar socialisten “de lutte” (strijd), is de meest heldere formulering. Dit toont aan welk soort socialisten wij zijn, en positioneert ons binnen de arbeidersbeweging links van de PS.

18. Het belangrijkste argument voor de formule « PLS » (« Parti de Lutte pour le Socialisme » of « Parti pour la Lutte et le Socialisme ») is dat de formule « PSL » ons het beeld te dicht bij de PS geeft, en dus een connotatie van gecorrumpeerden geeft. Hetzelfde soort vrees, een formule te gelinkt aan de SP, werd uitgedrukt toen we de naam LPS aannamen. Of we nu MAS, LSP of PSL heten, we zullen steeds af en toe geconfronteerd worden met reacties als: « en de douches van de Arena !! » tijdens onze interventies op straat. Maar in het algemeen zal deze soort reacties vooral geformuleerd worden door een meer achtergebeven laag of in de marge van de georganiseerde arbeidersbeweging. Meer dan de term « alternatief » (alternatief), neemt de term « de lutte » bovendien meer afstand, niet van het idee socialistisch te zijn, maar van het type socialisten machtszuchtig en carriéristisch, zoals in de PS.

19. In die zin is er tot op zekere hoogte een nadeel aan de formule « Parti Socialiste de Lutte », dat weniet mogen overschatten. Want dit nadeel zal onmogelijk opwegen tegen het enorm voordeel een naam te nemen (de afkorting PSL inbegrepen) die verzekert dat een bredere laag ons ziet als een open partij en aanwezig binnen de arbeidersbeweging, en niet zoals een kleine organisatie van radicalen in de marge ervan. Mijn vrees is dat PLS eerder zal aanzien worden als een kleine groep extreem-linksen zoals er veel zijn en geweest zijn. Dat drukt te weinig ambitie uit.

20. Met « PSL » refereren we direct naar de erfenis en naar de beste tradities van de arbeidersbeweging in Wallonië en in Brussel. Bovendien, als de PS zelf niet van naam verandert, is dat omdat zij het enorme voordeel inzien een naam te houden die hen linkt met de arbeidersbeweging en haar geschiedenis. Ze presenteren zich nog altijd als de partner van de socialistische vakbond (ABVV) en als politieke uitdrukking van de socialistische beweging in zijn geheel. Zij was zelfs in staat tot op bepaalde hoogte, een deel van de MOC (ACW) voor zich winnend, zich te positioneren als politieke uitdrukking van de linkervleugel van de christelijke beweging en een positie binnen de CSC te winnen.

21. De term « socialistisch » wordt niet enkel gebruikt door de carrièristen van de PS, maar de term gebruikt door de grote meerderheid van militanten en délégués van de FGTB, en zij zullen zich hiervan niet afkeren in de komende periode. Het is waar dat we soms enkele strijdbare militanten of délégués tegenkomen die zich liever als communisten benoemen (hier vinden ze echter geen nieuwe term uit). Maar eender welke optie we kiezen, we zullen sowieso in staat zijn met deze mensen in contact en discussie te treden. We zullen zeker niet geconfronteerd worden met het soort opmerkingen die we kunnen tegenkomen tijdens het verkopen van het Belgisch blad in een delegatie van de CGT (de vakbond historisch verbonden met de Franse KP). In het algemeen slagen we erin deze opmerkingen snel op te vangen door de situatie en de tradities van de Belgische arbeidersbeweging uit te leggen. Maar de term « communistisch » wordt door een meerderheid begrepen als « stalinistisch » en de term « revolutionair » heeft een bloedige connotatie.

22. « PSL » identificeert ons niet enkel als een politieke kracht links van de PS, maar stelt ons in staat ons binnen de socialistsiche beweging te plaatsen, ook samengesteld uit zijn vakbondscentrales, uit de socialistische mutualiteit, en op verschillende plaatsen in Wallonië nog uit 8-urenhuizen (of Volkshuizen)…

23. Met de jongeren werken wij met EGA (ALS) en RI (IV). Maar wij oriënteren onze jongeren op de arbeidersbeweging. Onze naam moet niet op de maat gesneden zijn van de meest geradicaliseerde jongeren en arbeiders, maar moet ons visitiekaartje zijn met een eenvoudige en identificeerbare naam in de arbeidersbeweging. « PSL » geeft ons deze grote troef om een solide implantatie op de arbeidsvloeren op te bouwen.

24. We willen ook de naam van ons blad veranderen in « Lutte Socialiste » om dezelfde redenen waarom we de naam « Alternative Socialiste » kozen. We denken dat we niet voldoende capaciteiten hebben om een blad te populariseren dat niet dezelfde naam heeft als de partij en om te verzekeren dat het blad met de partij geïdentificeerd wordt.

> Inhoudstafel

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel