Wereldeconomie: op een hobbelige weg naar een dreigende inzinking

Op het Wereldeconomisch Forum in Davos kondigde Gita Gopinath van het IMF verrassend aan dat het fonds zijn economische prognoses zou opwaarderen. Dit volgde op maanden waarin de groeiverwachtingen door een hele reeks internationale instellingen steeds naar beneden werden bijgesteld. Zozeer zelfs, dat er waarschijnlijk nooit eerder een recessie was die zo breed werd verwacht. Nog geen drie weken eerder had Gita Gopinath zelf herhaald dat verwacht werd dat een derde van de wereld in een recessie terecht zou komen en dat zelfs in landen die technisch gezien niet in een recessie zouden verkeren, het voor honderden miljoenen wel zo zou aanvoelen. Dit deed commentatoren concluderen dat het IMF tegen de tijd van zijn typisch bijgewerkte vooruitzichten voor Davos zijn wereldvooruitzichten verder zou verlagen in plaats van verhogen. Wat gebeurde er?

Twee derde van de door het Wereldeconomisch Forum ondervraagde hoofdeconomen achtte een wereldwijde recessie in 2023 waarschijnlijk, 18% achtte die zeer waarschijnlijk. 73% van de CEO’s dacht dat de wereldwijde economische groei de komende 12 maanden zal afnemen. De taak van Gopinath tijdens deze sterk geconcentreerde massa van potentiële investeerders en politieke besluitvormers was natuurlijk om de sombere vooruitzichten van de aanwezigen niet verder aan te scherpen, op het gevaar af dat zij zou bijdragen tot een self-fulfilling prophecy. Zij moest het moreel opkrikken en haalde inderdaad een aantal ontwikkelingen aan die tijdelijk in een minder catastrofale richting kunnen wijzen. Daaronder het einde van China’s zero-Covid beleid, de start van een ‘groene’ investeringshausse in de VS, en een minder pijnlijke aanpassing van West-Europa aan de oorlog van Rusland in Oekraïne.

Men hoopt dat de snelle heropening van de Chinese economie zal leiden tot een uitgavengolf en een opleving. Vooral omdat sinds het begin van 2020 het spaargeld van de huishoudens met 42% is gestegen tot 4,8 biljoen dollar, een bedrag dat groter is dan het BBP van Duitsland. Omdat het zero-Covidbeleid de economie lamlegde en de jongerenwerkloosheid een recordhoogte bereikte, werd China de afgelopen periode niet geconfronteerd met een opflakkering van de inflatie en verlaagde het in tegenstelling tot de wereldwijde trend zijn rentetarieven. Dit ging gepaard met maatregelen om de instortende vastgoed- en grondmarkt te ondersteunen. De staatsbanken hebben namelijk naar schatting $256 miljard aan potentiële kredieten toegezegd aan allerhande projectontwikkelaars.

In de VS zijn de 369 miljard dollar aan subsidies en belastingkredieten van de Inflation Reduction Act (IRA) en de 52 miljard dollar van de CHIPS Act voor subsidies aan de industrie en investeringen in onderzoek enorme bedragen die de eetlust van financiële investeerders voeden. Beide zijn bedoeld om China voor te blijven en te overtreffen. Het wordt al omschreven als “technologisch nationalisme.”

Hoewel we niet kunnen uitsluiten dat op basis van conjuncturele ontwikkelingen, voornamelijk door de staat gestuurd, in ieder geval in de westerse kapitalistische wereld en in China, de recessie nog een paar kwartalen verder geduwd wordt, is het duidelijk dat alle structurele ontwikkelingen wijzen in de richting van een diepe en langdurige wereldwijde inzinking. We kunnen niet uitsluiten dat de structurele zwakheden, op basis van de gebeurtenissen, die conjuncturele factoren nog kunnen overtreffen en tenietdoen. Zelfs indien de Chinese groei sterker zou blijken te zijn dan verwacht, zou dit voor de rest van de wereld niet als positief worden ervaren, maar eerder de inflatiedruk en de uitstoot van broeikasgassen verhogen en leiden tot een nog hetere Koude Oorlog.

    

De zachte herfst en winter in Europa (en de VS) hielpen om de opslagcapaciteit voor vloeibaar aardgas tot 88% te vullen. Hierdoor daalden de energieprijzen van hun piek in augustus, terwijl landen in de Europese Unie sinds september 2021 ongeveer 600 miljard euro steun hebben gereserveerd en toegewezen om consumenten en bedrijven te beschermen tegen stijgende kosten. Dit alles en de aankondiging van Ursula von der Leyen dat Brussel als reactie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act de regels inzake staatssteun tijdelijk zal afzwakken en strategische klimaatvriendelijke bedrijven zal subsidiëren, verzachten de rampzalige vooruitzichten voor de Europese economie.

Dit zijn reële ontwikkelingen die het tijdstip en voorlopig de diepte van een dreigende recessie kunnen en zullen beïnvloeden. Zij worden echter grotendeels door de staat gestuurd en hebben een conjunctureel karakter. Zij zullen de onderliggende structurele zwakheden niet wegnemen, laat staan oplossen, maar veeleer versterken, die vroeg of laat met versterkte kracht op het toneel zullen losbarsten.

Hoe de mondiale economische vooruitzichten zich hebben ontwikkeld

De manifestaties van deze zwakke punten waren in feite de reden waarom de internationale instellingen hun vooruitzichten vanaf eind 2022 naar beneden hebben bijgesteld. In oktober verlaagde het IMF zijn prognose van de mondiale groei voor 2023 tot 2,7%. Dit zou het laagste groeicijfer van de 21e eeuw zijn, met uitzondering van de pandemie van 2020 (-3%), de Grote Recessie van 2009 (-0,1%) en de dotcom-recessie van 2001 (2,5%). Het IMF voegde daaraan toe dat de risico’s voor deze vooruitzichten ongewoon groot en neerwaarts waren.

Vervolgens voorspelde de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) dat de mondiale groei in 2023 zou terugvallen tot 2,2% en voegde eraan toe dat het reële mondiale bbp dan ver onder de trend van vóór de pandemie zou blijven, wat een verlies van 17 miljard dollar zou betekenen, gelijk aan bijna 20% van het jaarlijkse wereldinkomen. De Wereldhandelsorganisatie waarschuwde dat de wereldhandel in 2023 sterk zou vertragen onder invloed van hoge energieprijzen, stijgende rentevoeten en oorlogsgerelateerde verstoringen. Zij verlaagde haar wereldwijde groeiprognose tot 2,3%, met de waarschuwing dat een sterkere vertraging te verwachten is als de centrale banken de rente te sterk verhogen in hun streven de hoge inflatie te beteugelen.

Tegenwoordig lijkt het erop dat alleen enkele van de serieuzere economen het nog gebruiken, maar tot tien jaar geleden werd een wereldwijde groei van minder dan 2,5 – 3%, rekening houdend met de bevolkingsgroei, relatief hogere groeicijfers in ontwikkelingslanden en vervangingsinvesteringen*, beschouwd als een wereldwijde recessie. Anders zouden zelfs de ernstige recessies van 1974-75 (0,6% mondiale BBP-groei in 1975) en 1981-82 (0,4% mondiale BBP-groei in 1982) niet als mondiale recessies zijn aangemerkt.  

(*vervangingsinvesteringen zijn om te herstellen wat is afgeschreven, zonder de productiecapaciteit uit te breiden.)

Het Peterson Institute heeft een lager cijfer voorspeld, met een projectie van 1,8% wereldwijde groei voor 2023 met recessie in de eurozone, de VS, het VK en Brazilië. Het Institute for International Finance (IIF) raamt de wereldwijde groei voor 2023 op 1,3% en spreekt van een nieuwe “Grote Recessie”.

In de tweede week van 2023 kondigde de Wereldbank aan dat de risico’s waarvoor ze zes maanden geleden had gewaarschuwd, werkelijkheid waren geworden en dat haar vorige worstcasescenario haar baseline was geworden, waarbij de wereldgroei voor 2023 op 1,7% werd geraamd, tegen 2,9% zes maanden eerder. De Wereldbank voegde eraan toe dat dit zou betekenen dat dit decennium het eerste sinds de jaren dertig zou zijn waarin zich twee wereldwijde recessies zouden voordoen. Als belangrijkste oorzaken werden de hoge inflatie, de hoge rente, de verminderde investeringen en de verstoringen door de inval van Rusland in Oekraïne genoemd. Ze voegde daar “een groot aantal risico’s” aan toe en wees erop dat een verdere stijging van de gemiddelde mondiale rente met 1%, die nu 5% bedraagt, de mondiale groei tot 0,6% zou doen dalen, wat een inkrimping met 0,3% per hoofd van de bevolking zou betekenen.

Levensonderhoud van miljoenen verminderd

Maar zelfs als de grote economieën er op basis van de hierboven beschreven conjuncturele ontwikkelingen in zouden slagen om een onmiddellijke inzinking uit te stellen, dan nog zou dit weinig betekenen voor miljarden in het Zuiden en zouden de bestaansmiddelen van miljoenen mensen in de “geavanceerde kapitalistische landen” verminderen. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie werd in 2022 voor het eerst sinds het begin van vergelijkbare gegevens in 1999 de groei van de reële lonen wereldwijd negatief, omdat de lonen de stijgende prijzen niet konden bijhouden.

De reële lonen per werknemer in de VS daalden met 2,2% op jaarbasis tussen het derde kwartaal van 2021 en hetzelfde kwartaal in 2022. In Duitsland (-4,3%) en Spanje (-5,4%) was de daling nog groter. Zelfs in Frankrijk, waar uit angst voor sociale explosies al vroeg prijsplafonds werden ingevoerd, en in België, waar de kapitalistische politici er niet in slaagden het verzet tegen de volledige afschaffing van de essentie van de glijdende loonschaal te breken, daalden de reële lonen met respectievelijk 0,8% en 0,6%. Sinds het einde van de pandemie zijn de reële lonen in de eurozone met 8% gedaald.

Ook het aandeel van de arbeid in het wereldinkomen is gedaald, aangezien in 2022 de grootste kloof sinds 1999 is ontstaan tussen de groei van de reële arbeidsproductiviteit en de groei van de reële lonen. Hoewel de erosie van de reële lonen alle loontrekkenden treft, heeft zij een grotere impact op huishoudens met een laag inkomen, die een groter deel van hun beschikbaar inkomen besteden aan essentiële goederen en diensten, waarvan de prijzen in de meeste landen sneller stijgen dan die van niet-essentiële goederen.

Het is algemeen bekend dat inflatie de ongelijkheid vergroot, maar recente studies bevestigen ook dat ongelijkheid de inflatie om verschillende redenen verergert. De belangrijkste is dat armere huishoudens het zich niet kunnen veroorloven hun uitgaven te spreiden omdat zij naar verhouding afhankelijker zijn van essentiële goederen, en ook omdat zij als fractie van het totale inkomen meer nominale activa bezitten dan de rijken.

Tot nu toe is de loonstijging achtergebleven bij de prijsstijging en heeft zij dus de inflatie niet gestimuleerd maar gematigd. Er is geen loon-prijsspiraal, het zijn de winsten die sterk zijn gestegen als aandeel van de waarde. Er is eerder sprake van een winst-prijsspiraal en de roep om hogere lonen is slechts een reactie om eerdere prijsstijgingen te compenseren.

Ongelijkheid ontketend

Het jaarlijkse rapport over ongelijkheid dat Oxfam ter gelegenheid van het Wereldeconomisch Forum uitbracht, liet daarentegen zien dat de 1% superrijken in de wereld de afgelopen twee jaar bijna twee keer zoveel nieuwe rijkdom (63%) hebben vergaard als de overige 99% samen (37%). Slechts 10% van de nieuwe rijkdom ging naar de armste 90%.

Volgens Credit Suisse zal de totale wereldwijde persoonlijke rijkdom eind 2021 463,6 biljoen dollar bedragen. Dat is 4,5 keer de jaarlijkse wereldproductie, waarvan 47,8% in handen is van de top 1,2%, zo’n 62,5 miljoen mensen. Dit in tegenstelling tot de 24% die de onderste 87% bezit. Oxfam wijst er ook op dat voor elke $1 aan belastingen slechts $0,04 afkomstig is van vermogensbelasting, terwijl het tarief van de hoogste inkomstenbelasting in de OESO-landen is gedaald van gemiddeld 58% in 1980 tot 42% nu, en 31% in 100 landen.

Oxfam heeft berekend dat een vermogensbelasting van 5% op de multimiljonairs en miljardairs van de wereld 1,7 miljard dollar per jaar zou kunnen opbrengen, genoeg om 2 miljard mensen uit de armoede te halen en een wereldwijd plan te financieren om een einde te maken aan de honger. Hoewel de zelfbenoemde ‘patriottische miljonairs’ tijdens het WEF buitensporige media-aandacht kregen met hun oproep om hen te belasten, zou de verwezenlijking hiervan massale strijd op internationale schaal vereisen, en een arbeidersklasse die dreigt het kapitalisme volledig af te schaffen. Met andere woorden, in plaats van de strijd te beperken tot een bescheiden vermindering van de verbijsterende ongelijkheid, moet het kapitalisme, de grondoorzaak ervan, worden uitgeroeid.

Wat drijft de prijsstijgingen aan?

In september 2022 berekende het Europees Verbond van Vakverenigingen dat de gemiddelde jaarlijkse energierekening voor laagbetaalde werknemers in de meeste lidstaten van de EU meer bedroeg dan een maandsalaris. In sommige gevallen ging het om meer dan twee maanden loon. Het boodschappenmandje van de Belgische consument was eind 2022 18% duurder dan aan het begin van het jaar. De inflatie van de huisvestingsdiensten in de VS bedroeg 7%, maar dit cijfer logenstraft de reële impact van huisvesting. De gemiddelde hypotheekbetaling was in oktober 77% hoger dan vorig jaar. In de neokoloniale landen veroorzaken voedsel- en energietekorten niet minder dan rampen. 

Er zijn vele factoren die de prijsstijgingen veroorzaken. De invasie van Oekraïne door Rusland deed de voedsel- en energieprijzen stijgen. In vergelijking met 2020 was de voedselprijsindex van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) in maart 2022 met 60% gestegen, voor granen met 70% en voor plantaardige oliën met 150%. Maar hoewel de prijsstijgingen zeker werden verergerd door de oorlog, gingen ze er ook aan vooraf.

Verstoringen van de bevoorradingsketen werden een belangrijke inflatieveroorzaker zodra de economieën na de pandemie opengingen. Eind 2021 bereikte de global supply chain pressure index van de Federal Reserve Bank of New York 4,30 punten, komende van een dieptepunt van 0,10 punten in oktober van datzelfde jaar. Dit werd beschouwd als tijdelijk of voorbijgaand, het resultaat van de lockdowns die snel zouden verdwijnen, maar er speelde veel meer mee waardoor de inflatie veel hardnekkiger was dan verwacht.

In de afgelopen decennia van neoliberale globalisering was er sprake van een sterke mondiale integratie van de productie. Tussen 1980 en 2002 is de wereldhandel meer dan verdrievoudigd terwijl de wereldproductie verdubbelde. De wereldwijde directe buitenlandse investeringen bereikten eind jaren negentig 1.400 miljard dollar, tegen 5 miljard dollar per jaar in de jaren tachtig. Het wereldwijde kapitalisme profiteerde van de kapitalistische dictatuur in China die goedkope, goed opgeleide slavenarbeid aanbood. China maakte tussen 1983 en 2018 60 keer zoveel gebruik van directe buitenlandse investeringen. Azië werd vanaf 2010 de grootste continentale economie en passeerde de gecombineerde economieën van Europa en Noord-Amerika in koopkrachtpariteit BBP.

In zekere zin werd het westerse imperialisme het slachtoffer van de krachten die het zelf heeft ontketend, toen de krachten van de globalisering de relatieve economische dominantie van de VS, en Europa in het bijzonder, verminderden. De Grote Recessie van 2008/9 was een keerpunt. Vanaf dat moment werd China niet langer gezien als een gigantische goedkope sweatshop voor de wereld, maar als een grote concurrent en een bedreiging voor de wereldwijde dominantie. De globalisering bereikte haar hoogtepunt. In plaats van een drijvende kracht werd de wereldhandel een rem op de economie. De daaruit voortvloeiende Nieuwe Koude Oorlog is een poging van de oude rijken om terug te slaan. Zoals een woordvoerder van de VS zei: ‘Wij willen een nieuwe globalisering die voor ons werkt’.

Wereldwijde integratie van productie vereist stabiele internationale betrekkingen, maar die zijn verdwenen met de versnellende Nieuwe Koude Oorlog tussen de VS en China, verergerd door de oorlog in Oekraïne. Niets wijst erop dat de spanningen zullen afnemen, integendeel. We zitten midden in een economische oorlog over halfgeleiders en elektronische chips, met groeiende geschillen over wie toegang heeft en economisch, technologisch, militair, op en onder de aarde, op zee, in de lucht en in de ruimte domineert.

De Amerikaanse president Biden was in oktober 2022 glashelder toen hij dit decennium het beslissende decennium noemde, met als uitdaging “niet minder dan het ongedaan maken van de door Amerika gevormde wereldorde door China,” de “grotere bedreiging voor de wereldorde.” Rusland, zo zei hij, vormt “het acute probleem,” waarbij beide landen zeker nader tot elkaar zullen komen.

Dit betekent economisch nationalisme, het gebruik van milieu- en sociale wetgeving om de eigen belangen te beschermen en meer klassiek protectionisme door middel van douanetarieven; re-, near- en friend-shoring, ontkoppeling en ontglobalisering; vormen van nationaal industriebeleid door selectieve investeringen. Deze hebben niet de omvang bereikt van die tijdens Roosevelts New Deal, omdat de economische ruimte eenvoudigweg te beperkt is door de reeds historisch hoge schuldniveaus. Niettemin zullen er meer elementen van staatsinterventie zijn, om de toegenomen militarisering te financieren en opstanden tegen het systeem tegen te gaan.

Just-in-time productie, die in voorgaande decennia zo lucratief was door verlaging van kosten en prijzen, liquidatie van voorraden en opslagcapaciteit, is veranderd in haar dialectische tegendeel. Van een factor die de wereldhandel stimuleerde, is het een factor geworden die verstoringen van de aanbodketen verergert en de productiekosten en prijzen opdrijft. De kloof tussen vraag en aanbod is de belangrijkste drijvende kracht achter de inflatie geworden. Als er niets aan wordt gedaan, kan dit uitmonden in een periode van stagflatie, economische stagnatie of krimp in combinatie met hoge inflatie.

De strijd tegen de inflatie opnieuw bekeken

Het was dit schrikbeeld dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en andere centrale banken ervan overtuigde om over te schakelen van een los goedkoop geldbeleid en kwantitatieve versoepeling naar kwantitatieve verstrakking. Dat gebeurde snel en scherp, historisch snel, en was bedoeld om de vraag van huishoudens en bedrijven te verminderen om ze in overeenstemming te brengen met het aanbod. Maar deze aanpak zal het voor landen, bedrijven en consumenten moeilijker maken om hun schulden terug te betalen. Het zal een vlucht naar veiligheid door financiële beleggers uitlokken en als zodanig onvermijdelijk ook de aanbodzijde treffen. Uiteindelijk zal de inflatie afnemen, maar slechts worden vervangen door hogere werkloosheid en faillissementen.

Deze aanpak doet denken aan de sterk ideologische schoktherapie die de voormalige voorzitter van de Federal Reserve Bank, Paul Volcker, begin jaren tachtig toepaste. Hij verhoogde de rente tot 20%, wat, gecorrigeerd voor de inflatie, betekende dat de reële rente van negatief naar 5% ging. Binnen drie jaar was de inflatie gedaald van 13 naar 3%, maar de werkloosheid verdubbelde tot meer dan 10%. In Latijns-Amerika veroorzaakte dit het ‘verloren decennium’. Op de vraag of zijn beleid zou werken antwoordde Volcker destijds: “Ja, door faillissementen.”

Maar zelfs dat is twijfelachtig. Minstens zo belangrijk was de nederlaag die de toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan in 1981 toebracht aan de luchtverkeersleiders en daarmee aan de hele arbeidersbeweging. Bovendien nam de federale schuld tijdens Reagans presidentschap niet af, maar verdrievoudigde bijna van 738 miljard dollar tot 2,1 biljoen dollar. De VS, die tot dan toe ’s werelds grootste internationale crediteur was, werd de grootste debiteur-natie.

Om die reden trokken de voorlopers van ISA Reagan’s monetaristische beweringen in twijfel en noemden hem ironisch een negatieve Keynesiaan. Keynesiaans omdat hij een uitgavenbeleid voerde, maar negatief omdat hij niet uitgaf aan diensten, lonen of subsidies, maar aan bedrijfssubsidies, vooral voor de wapenwedloop, en belastingverlagingen voor de rijken. De Britse premier Margaret Thatcher paste een meer klassiek monetaristisch beleid toe, dat resulteerde in de ondergang van de Britse industriële basis.

Marx en inflatie

Marx heeft nooit een uitgebreide theorie over inflatie gepubliceerd, maar hij onderschreef niet de monetaristische opvatting dat de geldhoeveelheid de prijzen bepaalt. Hij stelde daarentegen dat het de prijzen zijn die de geldhoeveelheid bepalen, aangezien de prijzen de hoeveelheid arbeid weergeven die nodig is om goederen en diensten te produceren. Wanneer investeringen in reële productie de hoeveelheid goederen en diensten in omloop doen toenemen, zal de geldhoeveelheid dit moeten volgen, in feite op een iets hoger niveau om de markt te smeren.  

De illusie dat simpelweg geld drukken automatisch zou leiden tot een gelijkwaardige investering om de productie van goederen en diensten op te drijven, de heilige graal van moderne monetaire theoretici, blijkt door de werkelijkheid achterhaald. Zoals verwacht devalueert dit alleen de hoeveelheid arbeid die geld vertegenwoordigt, wat we inflatie noemen.

Goedkope geldcreatie is aan de gang sinds de Grote Recessie van 2008/9. Toen werd de reële rente verlaagd tot nul of negatief en hebben de Fed en alle andere grote centrale banken met behulp van kwantitatieve versoepeling de uitstaande schuld te gelde gemaakt. De enige reden waarom dit toen geen inflatie veroorzaakte, is dat het meeste van dit extra geld werd overgeheveld naar de aandelenmarkten, waar het leidde tot inflatie van activa.

Maar wanneer dit extra geld zijn weg vindt naar de reële economie, veroorzaakt het multiplicatoreffect ervan – het feit dat geld nooit echt de circulatie verlaat, tenzij het wordt opgepot, en van zak naar zak springt – een snelle oververhitting van de economie die zich uit in galopperende en, in sommige gevallen, hyperinflatie. 

Marx verwierp ook de klassieke Keynesiaanse stelling dat inflatie door lonen wordt aangedreven en wees erop dat de strijd om loonstijgingen alleen het gevolg is van eerdere veranderingen in prijzen, productiviteit enz. Hij zag de economie als een veel complexer samenspel van tegenstrijdige krachten.

Vandaag zijn er vele factoren die de inflatie voeden, van de Nieuwe Koude Oorlog en het daaruit voortvloeiende proces van ontkoppeling en deglobalisering, tot demografische verschuivingen, klimaatsverandering, de nieuwe wapenwedloop, de historische mate van ongelijkheid tussen en binnen nationale staten, de schuldenlast, financiële speculatie, de concentratie van rijkdom in minder handen en vooral de overaccumulatie van kapitaal, die resulteert in een tendens tot daling van de winst per eenheid geïnvesteerd kapitaal (de winstvoet) en een historisch laag niveau van investeringen in reële productie.

Het feit dat zowel de neoliberale besparingen als de geldschepping alleen maar nieuwe problemen veroorzaken, illustreert hoe de ontwikkeling van de samenleving in conflict komt met het privé-eigendom van de productiemiddelen en de grenzen die worden opgelegd door uitgeleefde nationale staten.

Langdurige, harde landing mogelijk uitgesteld, maar steeds meer inherent aan situatie

De kwantitatieve verstrakking heeft zeker bijgedragen tot de vermindering van de inflatie in de VS, die duidelijk een hoogtepunt heeft bereikt en aan het dalen is. In december bedroeg de inflatie op jaarbasis 6,4%, een daling ten opzichte van de piek van 9% in de zomer. Maar er zijn andere factoren die evenzeer hebben bijgedragen. De voedsel- en energieprijzen vertraagden het meest, in het laatste geval omdat een ongewoon warme winter in de VS en Europa de vraag naar aardgas deed afnemen. Vorige maand alleen al daalden de gasprijzen met meer dan 50%, en nu al zijn energieproducerende bedrijven in discussie over beperking van de productie in een poging de prijzen op te drijven.

De kerninflatie, exclusief voedsel- en energieprijzen, piekte ook, maar niet in dezelfde mate, vooral omdat de huizenprijzen blijven stijgen terwijl de prijzen van andere diensten slechts matig daalden. Ook de aanbodschok op de prijzen bleef, maar zou op een gegeven moment afnemen en deed dat ook. In december 2022 was de New York Fed global supply chain pressure index gedaald tot 1,18 punten, nog steeds veel hoger dan op enig moment vóór de pandemie, maar veel minder dan het jaar daarvoor. Tenslotte zal ook de inflatie afnemen naarmate de grote economieën vertragen.  

Betekent dit dat alle problemen voorbij zijn, dat de inflatie wordt beteugeld en dat, ook al is de groei in historische termen misschien laag, een inzinking is voorkomen?

Het aantal aanwijzingen dat de grote economieën ternauwernood aan een onmiddellijke inzinking kunnen ontsnappen en mogelijk een recessie in de eerste helft van het komende jaar kunnen vermijden, is de afgelopen weken zeker toegenomen. Er zijn echter nog minstens evenveel grote hindernissen die de balans in de andere richting kunnen doen doorslaan. Hoewel Nouriel Roubini, alias Dr. Doom, erkent dat “de moeder van alle stagflatoire crises” kon worden uitgesteld – maar niet vermeden, heeft hij systematisch gewezen op de explosie van tekorten, leningen en hefboomwerking die al decennialang aanhoudt.

De wereldwijde private en publieke schuld als aandeel van het mondiale bbp steeg van 200% in 1999 tot 350% in 2021 en bedraagt nu 420% in de geavanceerde kapitalistische landen, 330% in China. In de VS is zij hoger dan tijdens de Grote Depressie. Dit raakt iedereen. Decennialang werd huishoudens verteld dat ze hun toekomstige inkomen moesten uitgeven, de belastingen voor bedrijven en hoge inkomens werden verlaagd terwijl de uitgaven stegen, schulden werden bevoordeeld boven eigen vermogen met een ultralange geldhoeveelheid. Alleen al in het afgelopen decennium steeg de wereldwijde schuld met 90.000 miljard dollar, terwijl het mondiale bbp met slechts 20.000 miljard dollar toenam.

In reactie op de crisis van 2020 injecteerden de centrale banken biljoenen dollars in de economie, negen keer zoveel als tijdens de Grote Recessie van 2008/9, om een financiële crash te voorkomen. Daarnaast verhoogden regeringen de overheidsuitgaven om het instorten van het systeem te stoppen en de effecten ervan op te vangen om sociale uitbarstingen te voorkomen. In dat jaar steeg de wereldwijde schuld met 29%, de grootste stijging in één jaar sinds de Tweede Wereldoorlog.   

Dat betekent dat veel leners – huishoudens, bedrijven, banken, schaduwbanken, regeringen en hele landen – zombies werden die in leven werden gehouden door een nul- of negatieve-rentebeleid, kwantitatieve versoepeling en fiscale reddingsoperaties. Nu de kwantitatieve verstrakking wordt uitgerold, zullen zij tegelijkertijd worden geconfronteerd met sterk stijgende leenkosten, dalende inkomsten en dalende activawaarden.

Tijdens de Grote Recessie van 2008/9 kon de G20 deze het hoofd bieden met gecoördineerd beleid, dat is nu uitgesloten aangezien de mondiale spanningen toenemen. China lanceerde toen een grote stimulans, maar nu is het staatskapitalistische model in China gebroken, zoals blijkt uit de aanhoudende huizencrisis. Ook al betekent het einde van het zero-covidbeleid een zekere opleving van de economie, afgezien van de vraag wanneer de uitgavengolf zal afnemen en of dit er niet toe kan leiden dat China de wereldwijde inflatie gaat inhalen, is China een grote schuldenaar geworden.

Het eenvoudigweg redden van private en publieke actoren, zoals in een aantal gevallen is gedaan, zal de inflatie na verloop van tijd verder aanwakkeren. Een harde landing, een diepe langdurige recessie waarin de economische crisis en de financiële crash elkaar zullen voeden, is nog steeds een inherente dreiging. 

Ten koste van een “systeemrisico”

Dat dit nog niet is gebeurd, komt deels doordat de inflatie de “reële” last van de financieringskosten heeft verlaagd. Het komt ook omdat, ondanks de stijgende kosten voor het lenen en aflossen van schulden, er in 2022 een enorme krediethausse plaatsvond, met een stijging van de Amerikaanse bankleningen met $1,5 biljoen.

Naast bankleningen was er ook een explosie van leningen van ‘lage kwaliteit’. De totale schuld van niet-financiële bedrijven in de VS bedraagt 12,7 biljoen dollar, waarbij de schuld van lage kwaliteit 40% van het totaal uitmaakt. Niet-bancaire financiële instellingen zoals hedgefondsen en participatiemaatschappijen vertegenwoordigen nu een zeer aanzienlijk deel van de activiteiten in de financiële sector en vormen “een systeemrisico voor de financiële stabiliteit.”

Hoewel het ook verband houdt met de vlucht naar veiligheid, naar de Amerikaanse dollar, moeten we dit niet zien als een teken van vertrouwen in de Amerikaanse economie. Het feit dat de rentecurve van Amerikaans schatkistpapier al meer dan een jaar sterk omgekeerd is, dat het rendement op obligaties met een looptijd van 10 jaar lager is dan de korte rente (3 maanden of 1 jaar), illustreert het gebrek aan vertrouwen. Een omgekeerde rentecurve wordt beschouwd als een goede indicator voor een komende inzinking. Alle laatste acht recessies werden voorafgegaan door een inversie van de rentecurve.

Dit is ook gestimuleerd door het feit dat de bedrijfswinsten, die in 2019 niet meer stegen en vervolgens tijdens de pandemische inzinking met 15% kelderden, zich in 2021 herstelden tot 40%. De winstmarges van Amerikaanse niet-financiële ondernemingen bereikten een hoogtepunt omdat de gelegenheid werd aangegrepen om de prijzen te verhogen terwijl de lonen achterbleven.  Daardoor konden Amerikaanse bedrijven de kosten van hun schulden ruimschoots dekken. In het derde kwartaal van 2022 vertraagde de winstgroei echter tot 3,4% en dat zal waarschijnlijk zo blijven.

De aandelenkoersen van technologieleiders als Tesla en Meta zijn al sterk gedaald. De hele techsector heeft meer dan 200.000 banen geschrapt. De verkrapping van het krediet heeft ernstige twijfels doen rijzen over de Ponzi-achtige crypto-manie. Aan het begin van het jaar had de marktkapitalisatie van cryptomunten 70% van de piek van november 2021 verloren. Hoewel dit gedeeltelijk opnieuw zou kunnen in evenwicht komen op een lager niveau omdat een inzinking minder onmiddellijk lijkt, is dit slechts een uitwas van speculatie die productieve investeringen vervangt in tijden van economische achteruitgang. Om de cryptomarkt de dynamiek van de voorbije jaren terug te geven, zou een veel robuustere groeifase nodig zijn die voorlopig uitgesloten is.

Als de centrale banken de komende maanden hun monetaire verstrakking voortzetten, zouden we meer moeilijkheden kunnen zien voor bedrijven om hun schulden af te lossen, wat tot faillissementen zou kunnen leiden. Meer in het algemeen, als de winstgevendheid blijft dalen en leidt tot een daling van de totale winst, volgen de investeringen en de werkgelegenheid. Dat is de sterkste indicator van een dreigende inzinking. Tim Gramatovich, veteraan investeringschef bij Gateway Credit, gaf de markten hiervoor een opvallende waarschuwing. Terwijl aandelenkoersen normaal gesproken als gezond worden beschouwd als ze worden verhandeld tegen 18 tot 20 keer de winst, schat hij dat ze vandaag dichter bij 10 keer de winst worden verhandeld.

De verstrakking van het monetaire beleid door de centrale banken van de G7 lijkt, zowel qua snelheid als qua omvang, meer op die van de jaren zeventig en begin jaren tachtig dan op enige andere sindsdien. Het kan een nieuwe crisis voor de euro veroorzaken, te beginnen in Italië, de zwakste schakel. Het heeft de uiterst rechtse premier Meloni al gedwongen haar eurosceptische retoriek op te geven en de belofte om het beleid van Draghi voort te zetten. Bovendien is de Amerikaanse dollar bijzonder sterk gestegen, wat eerder een uiting is van extreem pessimisme op de mondiale geldmarkten dan een indicator van economische gezondheid. Het houdt ook verband met het feit dat de VS nog steeds de overheersende rol van de dollar in internationale transacties, valutareserves en internationale leningen genieten.

In landen waar de inkomens van de werkende bevolking en de inkomsten van het bedrijfsleven en de staatskas in de eigen valuta luiden, terwijl de uitgaven voor goederen en diensten uit de VS of de aflossing van leningen toenemen, heeft dit desastreuze gevolgen. Sri Lanka, Zambia en Ghana zijn al in gebreke gebleven met hun schuld en Egypte en Pakistan staan aan de rand van de afgrond. De VN schat dat de renteverhogingen van 2022 in de VS de toekomstige inkomsten van de zogenaamde ontwikkelingslanden – met uitzondering van China – met 360 miljard dollar verminderen.

Volgens het IMF verkeert ongeveer 15% van de lage-inkomenslanden al in schuldennood en loopt nog eens 45% een hoog risico op schuldennood. Van de opkomende markten loopt 25% een hoog risico en wordt geconfronteerd met spreads die lijken op wanbetalingen.  Volgens de Wereldbank zullen de armste landen ter wereld dit jaar naar verwachting 35% meer aan schuldrente betalen om de extra kosten in verband met de Covid-pandemie en een dramatische stijging van de prijs van ingevoerde levensmiddelen te dekken. Het aantal mensen met voedselonzekerheid in lage-inkomenslanden is gestegen van 56 miljoen in 2019 tot 105 miljoen in 2022.

Er is nog een lange weg te gaan, maar de dominante positie van de Amerikaanse dollar wordt steeds meer uitgedaagd door de Chinese yuan. Nu de betrekkingen met de VS ingewikkelder zijn geworden, zijn de gesprekken tussen Saoedi-Arabië en China over oliecontracten in yuan al meer dan zes jaar aan de gang, maar het afgelopen jaar zijn ze in een stroomversnelling geraakt. Dit wordt ondermijnd door de zwakte van de Chinese en ook de Russische economie. Rusland verhandelt zijn ruwe olie uit de Oeral met een korting van 30 tot 40% op de Brent, een verlies van 150 miljard dollar dit jaar. Hierdoor zou zijn begrotingstekort kunnen oplopen van 2,3% van het BBP vorig jaar tot 7% dit jaar. Maar deze cijfers moeten met een korreltje zout worden genomen, want tot nu toe heeft het verwachte effect van de westerse sancties, hoewel het effect groot is, nog niet geleid tot wat was verwacht en voorspeld.

De grootste bedreiging voor de dominantie van de Amerikaanse dollar lijkt momenteel te komen van binnenlandse oorzaken, doordat het parlement er niet in slaagt overeenstemming te bereiken over een verhoging van het wettelijke schuldplafond. Een technisch falen van de VS zou de positie van de dollar ernstig schaden. In die zin dringt de crisis van het politieke regime in de VS zich op aan de geo-economische tafel.

Conclusie

Hoewel we niet kunnen uitsluiten dat op basis van conjuncturele ontwikkelingen, voornamelijk door de staat gestuurd, in ieder geval in de westerse kapitalistische wereld en in China, de recessie nog een paar kwartalen verder geduwd wordt, is het duidelijk dat alle structurele ontwikkelingen wijzen in de richting van een diepe en langdurige wereldwijde inzinking. We kunnen niet uitsluiten dat de structurele zwakheden, op basis van de gebeurtenissen, die conjuncturele factoren nog kunnen overtreffen en tenietdoen. Zelfs indien de Chinese groei sterker zou blijken te zijn dan verwacht, zou dit voor de rest van de wereld niet als positief worden ervaren, maar eerder de inflatiedruk en de uitstoot van broeikasgassen verhogen en leiden tot een nog hetere Koude Oorlog.

De kapitalisten, aan beide zijden van de Nieuwe Koude Oorlog, zien deze rampzalige vooruitzichten tegemoet met politieke en andere instellingen die diep ondermijnd en verdeeld zijn en geen gezag hebben. Dit leidt tot politieke en sociale polarisatie, zowel naar links als naar rechts. Waar de kapitalistische staten nog enige middelen hebben om de gevolgen van de crisis op te vangen, zullen ze dat doen, maar zelfs daar zal dit worden aangevochten door die vleugels die staan voor een repressiever en harder asociaal beleid, gebruik makend van verdeel en heers. De klassenstrijd zal harder en brutaler worden, zonder echte ruimte voor hervormingen, die alleen tijdelijk mogelijk zullen zijn na een felle strijd. Links en rechts zullen in een veel sneller tempo op de proef worden gesteld dan in de afgelopen decennia.

We hebben al explosieve protesten gezien, vaak over kwesties van onderdrukking, maar ook, en steeds meer, uitgelokt door economische kwesties, vooral de koopkrachtcrisis. Strijd over lonen, arbeidsomstandigheden en werkdruk wordt vermengd met en stimuleert strijd over democratische rechten en verzet tegen onderdrukking. Dit zijn de objectieve omstandigheden die de arbeidersklasse weer op de voorgrond brengen, zoals nu gebeurt in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en, tot op zekere hoogte, in de VS. Vanuit het oogpunt van de arbeidersklasse zou het, als de kapitalisten een grote langdurige inzinking enige tijd kunnen uitstellen, ons de tijd geven om ons sterker te organiseren en voor te bereiden. Dat zou objectief gezien beter zijn en meer vertrouwen geven in de strijd, terwijl een onmiddellijke inzinking enige tijd een meer verlammend effect zou kunnen hebben, hoewel zelfs dat waarschijnlijk van kortere duur zou zijn dan tijdens de Grote Recessie van 2008/9.  

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel