150e verjaardag van de geboorte van Lenin

Vladimir Iljitsj Oeljanov, beter bekend onder zijn revolutionaire alias, Vladimir Lenin, werd anderhalve eeuw geleden geboren in de stad Simbirsk, nu bekend als Oeljanovsk, ongeveer 900 km van Moskou aan de Russische Volga rivier. Op 30-jarige leeftijd had hij al de reputatie dat hij een van de belangrijkste marxisten ter wereld was en slechts zeventien jaar later leidde hij samen met Leon Trotski de eerste socialistische revolutie ter wereld.

Als een regering vandaag alle internationale overeenkomsten zou verscheuren die de rechten van gewone mensen beperken, de sleutelsectoren van de economie zou overnemen, een systeem van arbeiderscontrole in de industrie zou vestigen en werkenden en boeren van de hele wereld zou oproepen om samen te werken in het belang van iedereen, zou ze de enthousiaste steun van de werkenden en onderdrukte volkeren krijgen. Dit is precies, en slechts een deel van, wat de eerste Sovjetregering in november 1917 onder leiding van de bolsjewieken ten uitvoer bracht.

De nieuwe Sovjetregering was revolutionair, niet alleen in grote lijnen – ze veranderde bijna elk aspect van het leven van de gewone Russische arbeiders.

Ze trok zich onmiddellijk terug uit de imperialistische Eerste Wereldoorlog. Ze kende het zelfbeschikkingsrecht toe aan naties die het voormalige Russische rijk wilden verlaten. Het nam de grote landgoederen over en gaf elke boer het recht om het land te gebruiken. Het weigerde de Russisch-orthodoxe kerk en andere religies het recht om deel te nemen aan de staat.

Toen in burgerlijke democratieën zoals Groot-Brittannië het stemrecht beperkt was tot mannen boven de 21 jaar, gaf het nieuwe Sovjet-Rusland alle burgers, mannen en vrouwen boven de 18 jaar, het recht om te stemmen, tenzij ze betrokken waren bij de uitbuiting van anderen. Een systeem van sovjets, bestaande uit gekozen vertegenwoordigers van de arbeiders, soldaten en boeren, leidde de samenleving.

De bolsjewistische regering verklaarde dat vrouwen gelijke rechten moeten hebben, introduceerde een grootschalig programma om het analfabetisme onder vrouwen terug te dringen, richtte sociale keukens, wasserijen en kleuterscholen op om de druk op vrouwen te verlichten. De huwelijks- en echtscheidingswetten werden gewijzigd om een vrouw in staat te stellen een huwelijk op elk gewenst moment te verlaten, waarbij het recht op abortus werd ingevoerd. Alexandra Kollontai werd de eerste vrouwelijke minister ter wereld.

Homoseksualiteit werd gedecriminaliseerd en een aantal vooraanstaande culturele en politieke aanhangers waren homoseksueel, waaronder Georgi Tsjitsjerin, commissaris van Buitenlandse Zaken.

Het onderwijs, inclusief het hoger onderwijs, werd gratis gemaakt voor iedereen. Er werd een massale alfabetiseringscampagne gelanceerd. Er werd negen jaar schoolonderwijs gegeven en iedereen die op zijn zestiende een schooldiploma behaalde, had het recht om aan de universiteit te studeren. In 1921 waren er meer dan 200 nieuwe universiteiten opgericht, een verdrievoudiging in drie jaar tijd. Honderden speciale scholen werden opgericht om les te geven in minderheidstalen.

Ook de gezondheidszorg werd voor iedereen gratis gemaakt en alle medische instellingen werden in het publieke systeem opgenomen. De medische ideologie werd radicaal veranderd – in plaats van gericht te zijn op de behandeling van rijkeren die leden aan chronische ziekten en verwondingen, was de Sovjetaanpak sterker gericht op het elimineren van infectieziekten die in die tijd honderdduizenden en zelfs miljoenen arme mensen het leven kostten. De levensverwachting, die in 1913 nog geen 30 jaar oud was, steeg tot 44 jaar in 1926 en tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog tot 60 jaar.

Ondanks dit alles en de burgeroorlog die na de revolutie door de imperialistische mogendheden werd ontketend, is de bolsjewistische partij van Lenin erin geslaagd het Russische alfabet te moderniseren, de geschreven talen in verschillende regio’s te introduceren en de reactionaire Juliaanse kalender op één lijn te brengen met de rest van Europa. Sommige conservatieven, die zich in het verleden wentelden, raken nog steeds in de war en gebruiken de Juliaanse data vandaag nog steeds. Interne paspoorten werden afgeschaft.

En natuurlijk speelde Lenin een rol bij de oprichting van de Derde Internationale, de Comintern, die zich tot taak stelde revolutionaire bewegingen over de hele wereld op te bouwen.

De jeugd van Lenin

Veel van Lenins ideeën zijn ontstaan tijdens zijn jeugd in het provinciale Simbirsk. Zijn vader, die in een comfortabel maar bescheiden houten huis woonde, was een plaatselijke schoolinspecteur, een functie die hij gebruikte om aan te dringen op onderwijshervormingen. De drie Oeljanov-jongens profiteerden van de sfeer waarin lezen werd aangemoedigd. Alexander, de oudste, was doordrongen van de revolutionaire geest en sloot zich aan bij ‘De wil van het volk’, een groepering die geloofde dat individuele terreur tot revolutie zou leiden. In 1887 werd hij geëxecuteerd voor zijn aandeel in een complot om de tsaar te vermoorden. Dit liet bij Vladimir een onwrikbare overtuiging achter dat dergelijke methoden schadelijk waren en dat alleen de georganiseerde en politiek bewuste arbeidersklasse de revolutie kon voltooien.

Vladimir werd van de universiteit in Kazan verdreven nadat hij had geholpen bij het organiseren van een studentenbetoging. Hij verhuisde naar Sint-Petersburg waar hij zich aansloot bij de Russische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, die in 1898 was opgericht om de opvattingen van Marx en Engels binnen de Russische revolutionaire en arbeidersbeweging te bevorderen. Hij werd gearresteerd, in ballingschap gestuurd en reisde na zijn vrijlating naar Europa, waar hij een belangrijke rol speelde in de marxistische kringen. Hij stichtte een krant, Iskra (de Vonk), die naar Rusland werd gesmokkeld.

De sociaaldemocratische beweging in Europa, oorspronkelijk gebaseerd op de ideeën van Marx en Engels, was enorm gegroeid. In Duitsland kreeg ze massale steun en omvatte ze vakbonden en heel wat gekozen vertegenwoordigers. Lenin had aanvankelijk veel respect voor de reuzen van de Europese sociaaldemocratie, zoals Karl Kautsky en Wilhelm Liebknecht, maar ook voor Georgi Plekhanov, de grondlegger van de Russische sociaaldemocratie. Maar de oude sociaaldemocratie werd gedomineerd door mensen die meer geïnteresseerd waren in een carrière in het parlement dan in revolutionair marxisme.

Wat te doen?

Een keerpunt in Lenins politieke ontwikkeling kwam met de publicatie van zijn pamflet “Wat te doen?” in 1902 en de debatten op het Tweede Congres van de RSDAP in 1903. Wat een meningsverschil over organisatorische kwesties leek, was in werkelijkheid de opdeling van de Russische socialistische beweging in hervormingsgezinde en revolutionaire vleugels.

Lenin stelde dat de RSDAP een partij van professionele revolutionairen moest zijn, gedisciplineerd, verenigd en handelend in overeenstemming met het programma van de partij. Zijn tegenstanders, onder leiding van Julius Martov, stelden dat de partij breder moest zijn. Het was voldoende, zei Martov, dat een lid het eens was met de algemene aanpak van de partij en zonder dat hij noodzakelijkerwijs deelnam aan haar activiteiten. Lenin won een meerderheid van stemmen – zijn fractie werd zo de ‘bolsjewieken’ tegen Martovs ‘menjewieken’ (minderheid).

1905

Twee jaar later, begin 1905, brak de eerste Russische revolutie uit. Pater Gapon, een orthodoxe priester en vermoedelijk politieagent, probeert de woede van de massa’s af te leiden en leidt een massale arbeidersbetoging naar het Winterpaleis van de tsaar in Sint-Petersburg om een petitie af te leveren waarin wordt opgeroepen tot hervormingen. De tsaristische politie opende het vuur en lokte een massale stakingsgolf uit over het Russische rijk, dat toen ook Polen en Finland omvatte. Arbeiders vormden voor het eerst sovjets (raden). Tegen het einde van het jaar was Trotski tot voorzitter van de sovjet van Sint-Petersburg gekozen.

Hoewel veel van Lenin’s bolsjewieken deze test niet doorstonden, maakte Lenin die fout niet. Een van de belangrijkste bolsjewieken in Sint-Petersburg, Alexander Bogdanov, vertegenwoordigde degenen die samenzweerden om een ondergrondse partij op te bouwen, maar hij bleek niet in staat om de overstap naar het massawerk te maken. Hij mompelde over de sovjets, die honderdduizenden arbeiders vertegenwoordigden, als een manoeuvre van Trotski, en stelde voor dat de bolsjewieken een ultimatum zouden stellen: ofwel het bolsjewistische programma aannemen, ofwel zouden ze niet aan de sovjets deelnemen. Lenin begreep echter de betekenis van de sovjets. Hij pleitte ervoor de partij open te stellen voor een massa jonge arbeiders om de conservatieve invloed van de ‘comitémannen’ te overwinnen.

Lenin trok de zeer duidelijke conclusie dat er geen vertrouwen mocht zijn in de liberale bourgeoisie, die probeerde een compromis te sluiten met het tsarisme om een grondwetgevende vergadering toe te kennen. De mensjewieken hielpen hen. Hij stelde dat de arbeidersklasse samen met de arme boeren in een revolutionair blok moest werken aan de omverwerping van het tsarisme, om een echte revolutionaire democratie tot stand te brengen. Hoewel dit burgerlijk zou zijn, zou het de arbeidersklasse in staat stellen het hele volk, en met name de boerenbevolking, te leiden tot “volledige vrijheid, voor een consequente democratische revolutie, voor een republiek! Een republiek geleid door alle arbeiders en de uitgebuitenen, voor het socialisme!” Trotski ging verder: hij betoogde dat de liberale bourgeoisie in Rusland, net als in andere achtergebleven landen, te zwak was en niet in staat om hun eigen revolutie uit te voeren, zoals de Franse en Engelse bourgeoisie deden. Daarom moest de arbeidersklasse het voor hen doen, en verder gaan om de socialistische revolutie uit te voeren.

In de jaren van reactie die volgden op 1905 voerde Lenin een strijd om een partij in stand te houden, tegen de ultralinkse tendensen, waaronder Bogdanov, die beweerde dat revolutionairen niet moesten deelnemen aan het parlementaire werk. Maar er lagen grote uitdagingen in het verschiet.

Sociaaldemocratisch verraad

De Tweede Internationale had altijd aanvaard dat de arbeidersklasse van elk land gemeenschappelijke belangen had. Het was een enorme schok toen de Duitse sociaaldemocraten, met de eervolle uitzonderingen van Karl Liebknecht en Otto Rühle, in 1914 voor de financiering van de oorlogsmachine van het Duitse imperialisme stemden. Toen Lenin het voor het eerst hoorde, verwierp hij het nieuws als een leugen. Het mensjewisme was niet alleen reformistisch, maar inherent aan de politieke koers ervan was het verraad aan het internationalisme. Het werd aan 38 afgevaardigden uit 11 landen overgelaten om in vier rijtuigen naar de conferentie van Zimmerwald in 1915 te reizen om de vlag van het internationale socialisme hoog te houden.

In Rusland zelf was het erg moeilijk voor de revolutionaire organisatie, vanwege de oorlog en de activiteiten van de tsaristische politie. In de eerste maanden van de oorlog werd de bolsjewistische partij gereduceerd tot een handvol leden. Het hele vrouwelijke ledenbestand was gearresteerd. Geleidelijk aan werden er nieuwe krachten opgebouwd, maar ze waren nauwelijks klaar voor het uitbreken van de nieuwe revolutie. Toen een delegatie van vrouwelijke arbeiders naar de bolsjewieken kwam voor hulp bij de voorbereiding van een staking voor internationale vrouwendag 1917, werd hen verteld dat ze moesten wachten op een beslissing van het Centraal Comité. De bolsjewieken hadden geen drukpers om een pamflet voor de staking te maken. Het was de kleinere Mezhraiontsii-groep die de pamfletten aanleverde. Dat was een groep revolutionaire sociaaldemocraten die tegen de oorlog gekant waren, en die later onder invloed van Trotski samensmolt met de bolsjewieken. De pamfletten waren gericht tegen “Oorlog, hoge prijzen en het gebrek aan rechten voor werkende vrouwen.”

Veel van de bolsjewistische leiders in Rusland stonden afwijzend tegenover de ideologische strijd die had plaatsgevonden, vooral onder sociaaldemocraten in Europese ballingschap, en begrepen de betekenis van de verschillen tussen de bolsjewieken en de mensjewieken niet. Zelfs in april 1917 functioneerden de bolsjewieken en mensjewieken in 54 van de 68 Russische regio’s nog als één enkele partij.

Het herbewapenen van de partij

Toch was er een revolutie aan de gang. Begin 1917 groeide de bolsjewistische partij. Ze had tot 2000 leden in Petrograd. Na de Februarirevolutie, toen de burgerlijke Voorlopige Regering aan de macht kwam, gaven de plaatselijke leiders, waaronder Kamenev en Stalin, steun aan de Voorlopige Regering. Toen Lenin uit ballingschap terugkeerde, stond hij in april voor de taak om “de partij opnieuw te herbewapenen,” zoals Trotski het omschreef.

Nikolaj Soekhanov was een mensjewiek die op Finland-station was toen Lenin terugkwam in Rusland. Hij beschreef wat er gebeurde als vijandige, maar eerlijke, getuige.

“Als ze schrijven over het enthousiaste onthaal van Lenin op het Finlan- station, is dat niet overdreven. De soldaten en de werkende massa’s die door de bolsjewieken naar het station waren gemobiliseerd, waren vol vreugde … De komst van de leider van de bolsjewieken werd gemarkeerd door zijn schokkende verklaring dat ‘de vlammen van de socialistische wereldrevolutie al branden’… De bezorgdheid van de socialisten, waaronder de bolsjewieken over de toespraak van de pas aangekomen Lenin, was niet moeilijk te begrijpen. Ze hadden allemaal Marx en Engels bestudeerd, de westerse socialisten en ze begrepen allemaal de volgorde van de te nemen stappen op dezelfde manier… Eerst de burgerlijk-democratische revolutie en pas daarna, met behulp van democratische vrijheden en naarmate het kapitalisme zich ontwikkelt en een arbeidersklasse ontstaat, een strijd voor het socialisme… De Russische socialisten bereidden zich niet voor op de gewapende strijd om de macht, maar op de toekomstige parlementaire debatten in de constituerende vergadering. Lenin scheurde als een tornado terug naar Rusland, doorkruiste hun plannen en besloot de voorbereidingen voor de socialistische revolutie te starten, waarbij de macht in handen zou moeten komen van de arbeidersklasse en de arme boeren, van de Sovjets.”

Lenin schreef toen zijn beroemde ‘Aprilstellingen’. Partijblad Pravda publiceerde ze pas na het toevoegen van een reeks commentaren over het feit dat het de persoonlijke mening van de auteur was. Toen hij twee dagen later op het bolsjewistische Centrale Comité sprak, verloor hij de stemming. Zinovjev, Sjljapnikov en Kamenev waren allemaal tegen hem. Die laatste zei: “Rusland is niet klaar voor de socialistische revolutie.” Dzerzjinski viel Lenin aan en eiste te spreken namens “de kameraden die de revolutie in de praktijk hebben meegemaakt.” Lenin hield echter voet bij stuk – eind april had hij de steun van de partij gewonnen. Dat was het moment, zegt Soechanov, waarop “de Russische politieke kalender in een stroomversnelling raakte en van februari naar oktober verschoof.”

Lenin had er alle vertrouwen in dat de arbeidersklasse en vooral de jeugd hem zou steunen. De bolsjewistische partij groeide sterk in 1917, naarmate de voorwaarde voor de overwinning van de revolutie van november rijpten. Tegen het einde van het jaar telden de bolsjewieken bijna 350.000 leden. Het werd duidelijk dat de liberalen en gematigde socialisten er niet in slaagden de oorlog te beëindigen, de nationale bevrijding toe te staan, de constituerende vergadering bijeen te roepen of maatregelen te nemen om het lot van de massa’s te verbeteren. Een vijfde van de leden van de partij was jonger dan 26, de helft jonger dan 35 jaar.

Toen Trotski enkele weken na Lenin naar Rusland terugkeerde, werden de twee onafscheidelijk en leidden ze samen de revolutie. Hun eerdere meningsverschillen, die door hun vijanden dramatisch werden overdreven, over de noodzaak van een hechte revolutionaire partij en over het permanente karakter van de revolutie werden in de praktijk opgelost. Trotski raakte ervan overtuigd dat Lenin gelijk had op het eerste punt, Lenin dacht dat Trotski gelijk had op het tweede. Beiden begrepen dat een revolutie in Rusland alleen kon slagen als ze deel uitmaakte van een bredere wereldrevolutie.

Lenin citeerde graag Faust: “Theorie, mijn vriend, is grijs, maar groen is de eeuwige boom van het leven.” Hij gebruikte dit toen hij uitlegde waarom hij zijn eerdere positie had veranderd door op te roepen tot “een revolutionaire democratische heerschappij van de arbeidersklasse en de boerenstand.” Hij zei dat degenen die de slogans uit het hoofd hadden geleerd nu achter de feiten aanliepen: “overgegaan naar de kleinburgerij tegen de proletarische klassenstrijd.” Hij voegde eraan toe dat ze “moeten worden overgebracht naar het archief van ‘bolsjewistisch’ pré-revolutionair antiek (het mag het archief van ‘oude bolsjewieken’ worden genoemd).”

In feite zijn het dit soort zaken die het echte karakter van Lenin aantonen, niet datgene wat door zijn tegenstanders wordt gedemoniseerd of vergoddelijkt door degenen die hem liever als onoverwinnelijk presenteren. Lenin maakte fouten, of kon zijn beoordelingen verkeerd krijgen. Maar als hij dat deed, kon hij zijn mening veranderen, meestal na heftige discussies met zijn kameraden.

Het was deze aanpak, in combinatie met zijn nauwe band met Trotski, die de bolsjewistische partij in staat stelde de steun van de werkende massa’s en de soldaten, zoals vertegenwoordigd door de Sovjets, te winnen en de novemberrevolutie naar de overwinning te leiden. De nieuwe sovjet-regering nam zich voor om Rusland te transformeren op socialistische leest.

Maar de imperialisten zagen het socialistische Rusland terecht als een baken voor arbeiders in de rest van de wereld. Zij lanceerden een wrede burgeroorlog – ten minste 14 imperialistische legers, waaronder de Britse, Duitse, Amerikaanse, Japanse en Franse, steunden de voormalige tsaristische en Witte Garde-groepen om te proberen de revolutie te verslaan.  De heldhaftige offers die de arbeidersklasse tijdens deze oorlog bracht, hebben haar uitgeput achtergelaten. De vertraging in de wereldrevolutie, vooral na het verraad van de Duitse revolutie door de sociaaldemocraten, zorgde voor een achtergebleven economie. Dit leidde tot een reactie, een ontaarding van de revolutie.

Het laatste gevecht van Lenin

Er waren twee pogingen om Lenin te vermoorden. De meer succesvolle tweede door Fanny Kaplan, een linkse sociaal-revolutionair, liet hem in 1918 achter met een kogel in zijn nek, die bijdroeg aan de medische problemen die hij later kreeg voordat hij in 1924 stierf. In deze periode realiseerde hij zich dat de krachten van de reactie zich binnen de nieuwe Sovjetstaat rond het triumviraat Zinovjev-Kamenjev-Stalin aan het verzamelen waren. Lenin beschreef het als “opgezogen worden in een vies bureaucratisch moeras.” Om dit tegen te gaan stelde hij een pact met Trotski voor om de zich ontwikkelende bureaucratie te bestrijden, maar helaas was de objectieve situatie tegen hen. In het volgende decennium ontwikkelde zich een bureaucratische politieke contrarevolutie, die culmineerde in de afschuwelijke stalinistische dictatuur, die met behoud van het staatseigendom van de productiemiddelen veel van de sociale en democratische verworvenheden van de revolutie teniet deed.

De erfenis van Lenin

Naast het feit dat Lenin samen met Trotski een leider van de Russische revolutie was, heeft hij een enorme theoretische en praktische erfenis nagelaten. Hij heeft laten zien waarom het nodig is om een sterke revolutionaire organisatie op te bouwen met een duidelijk programma, dat in staat is om de arbeidersklasse te verenigen in de strijd voor het socialisme. Zo’n partij, waarschuwde hij, zou niet in alle landen op dezelfde manier worden opgebouwd. Revolutionairen, zo argumenteerde hij, zouden bereid moeten zijn om tussen te komen op alle “terreinen, gebieden en aspecten van het openbare leven, en op een nieuwe manier, op een communistische manier, in alle landen te werken.”

Zijn analyse van de staat als repressie-instrument in de klassenmaatschappij is vandaag van groot belang, nu kapitalistische regeringen er ons tijdens de coronacrisis van proberen te overtuigen dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, zodat ze uiteindelijk de kosten van de economische crisis naar de arbeidersklasse kunnen doorschuiven.

Lenins benadering van het nationale vraagstuk, gebaseerd op de erkenning van het recht van naties op zelfbeschikking, is zelfs vandaag nog revolutionair, nu veel kapitalistische regeringen dit recht weigeren, of het nu in Koerdistan, Catalonië, Tibet of in Noord-Afrika is.

En natuurlijk is er de ervaring van het eenheidsfront dat de bolsjewieken vormden, een methode die hen in staat stelde om via de sovjets een machtige, eengemaakte beweging op te bouwen die in staat was om het kapitalisme omver te werpen.

Maar het allerbelangrijkste is misschien wel Lenins benadering van het revolutionair marxisme, dat hij nooit als een dogma behandelde maar ontwikkelde in overeenstemming met de levende ervaring. Zoals hij opmerkte: “Wie een ‘zuivere’ sociale revolutie verwacht, zal die nooit meemaken. Zo iemand bewijst lippendienst aan de revolutie zonder te begrijpen wat revolutie is.”

Dit vind je misschien ook leuk...