Eenheidsfront tegen het fascisme

Duitsland beleeft nu een van die grote historische uren, waarvan het lot van het Duitse volk, het lot van Europa, in grote mate het lot der gehele mensheid voor tientallen jaren afhangt. Indien men een bol op de top van een piramide zet, kan een zwakke stoot hem naar links of rechts naar beneden laten rollen. Dat is de positie, die Duitsland thans met elk uur nadert. Er zijn krachten, die willen, dat de bol rechts naar beneden rolt en de rug van de arbeidersklasse verplettert. Er zijn krachten, die willen, dat de bol op zijn plaats blijft. Dat is een utopie. De bol kan niet op de top van de piramide blijven. De communisten willen dat de bol links naar beneden rolt en de rug van het kapitalisme verplettert. Maar willen is weinig, het komt op het kunnen aan. Proberen wij nog eenmaal rustig te overleggen: is de politiek juist of onjuist, die thans door het PB van de KPD gevoerd wordt?

Wat wil Hitler?

De fascisten groeien zeer snel. De communisten groeien ook, maar veel langzamer. De groei aan de uiterste pool bewijst dat de bol niet op de top der piramide kan blijven staan. Het snelle groeien der fascisten betekent juist het gevaar, dat de kogel rechts naar beneden rollen kan. Dat is een zeer groot gevaar.

Hitler verzekert, dat hij tegen de staatsgreep is. Om de democratie definitief te vernietigen, wil hij slechts langs democratische weg de macht veroveren. Kan men zoiets geloven? Zeker als de fascisten er mee zouden kunnen rekenen bij de eerstkomende verkiezingen langs vreedzame weg de volstrekte meerderheid te verkrijgen, zouden zij misschien aan deze weg de voorkeur geven. In werkelijkheid is echter voor hen die weg ondenkbaar. Het is naïef te menen, dat de nazi’s een onbegrensd lange tijd blijven doorgroeien, zoals zij nu groeien. Vroeger of later raakt hun sociaal reservoir uitgeput. Het fascisme heeft in zijn gelederen zo sterke tegenstellingen opgenomen, dat het moment komen moet dat de vloed er mee ophoudt de ebbe te vervangen. Dit moment kan komen, lang voordat de fascisten meer dan de helft van de stemmen op zich verenigd hebben. Zij kunnen niet halt maken, want zij zullen niets meer te verwachten hebben. Zij zullen gedwongen zijn op de omwenteling af te gaan. Doch ook onafhankelijk daarvan is aan de fascisten de democratische weg afgesneden. De kolossale toespitsing der politieke tegenstellingen in het land en de echte roversagitatie der fascisten zullen er onvermijdelijk toe leiden, dat naarmate het fascisme dichter bij de meerderheid komt, des te meer geladen de atmosfeer zal zijn, des te grotere uitbreiding de conflicten en botsingen zullen krijgen. Bij dit vooruitzicht is de burgeroorlog absoluut niet te vermijden. Over de kwestie van de machtsverovering door de fascisten zullen bijgevolg niet stemmingen beslissen, maar de burgeroorlog, die zij voorbereiden en tot stand zullen brengen.

Kan men ook slechts een minuut aannemen dat Hitler en zijn raadgevers dit niet begrijpen en niet voorzien? Dat zou betekenen hen voor domkoppen te houden. Er is geen grotere misdaad in de politiek dan op de domheid van een sterke vijand te rekenen. Indien echter Hitler niet uit het oog kan verliezen, dat de weg naar de macht door de wreedste burgeroorlog leidt, dan betekent dit dat zijn redevoeringen over de vreedzame, democratische weg slechts camouflage, een krijgslist zijn. Des te meer is het zaak de ogen open te houden.

Wat verbergt Hitler achter zijn krijgslist?

Zijn berekening is zeer eenvoudig en duidelijk: hij wil de tegenstander met het vooruitzicht van de parlementaire groei der nazi’s in slaap sussen, om op het gunstige moment de dodelijke stoot aan de ingesluimerde tegenstander toe te brengen. Best mogelijk, dat Hitlers buigingen voor het democratische parlementarisme bevorderen moeten om in de naaste tijd een of andere coalitie tot stand te brengen, waarin de fascisten de belangrijkste posten bezetten, om die weer voor de staatsgreep te benutten. Want het is heel duidelijk, dat de coalitie, zeggen wij van centrum en fascisten, niet een etappe naar de “democratische” oplossing van de kwestie zou zijn, doch een schrede naar de staatsgreep onder de voor de fascisten gunstigste voorwaarden.

Men moet met een korte termijn rekenen

Dat alles betekent, dat de oplossing zelfs onafhankelijk van de wil der fascistische staf in de loop van de eerstkomende maanden zo niet weken aan de orde komt. Deze factor is van geweldige betekenis voor het uitwerken van de juiste politiek. Als men toelaat, dat de fascisten in 2 of 3 maanden naar de macht grijpen, dan zal in het volgende jaar de strijd tegen hen tienmaal zwaarder zijn dan nu. Alle revolutionaire plannen, die op 2, 3 of 5 jaar vooruit ontworpen zijn, zullen slechts een klaaglijk en smadelijk geklets blijken, indien de arbeidersklasse in de loop van de volgende 2, 3 of 5 maanden de fascisten aan de macht laat komen. Zowel bij oorlogsoperaties als voor de politiek tijdens revolutionaire crises is de factor tijd van beslissende betekenis.

Nemen wij ter toelichting van onze gedachte een verderaf liggend voorbeeld. Hugo Urbahns die zich als een linkscommunist beschouwt, verklaart de Duitse KP bankroet, als politiek afgedaan en stelt voor een nieuwe partij te vormen. Indien Urbahns juist zou zijn dan betekende dit, dat de overwinning der fascisten verzekerd zou zijn, want voor de vorming van een nieuwe partij zouden jaren nodig zijn (waarbij volstrekt niet bewezen is, dat de partij van Urbahns in welk opzicht dan ook beter zou zijn dan die van Thälmann; als Urbahns aan de spits van de partij stond, zouden er niet minder fouten gemaakt worden).

Ja, als de fascisten werkelijk de macht veroveren, zou dit niet slechts de fysieke vernietiging van de communistische partij zijn, doch haar werkelijk politiek bankroet. Het miljoenen proletariaat van Duitsland zou aan de Komintern en haar Duitse sectie een smadelijke nederlaag tegen benden menselijk stof nooit vergeven. De machtsverovering door de fascisten zou daarom hoogst waarschijnlijk de noodzakelijkheid van de stichting van een nieuwe revolutionaire partij betekenen en naar alle waarschijnlijkheid ook van een nieuwe Internationale. Dat zou een verschrikkelijke historische ramp zijn. Doch thans aannemen, dat zulks onvermijdelijk is, kunnen alleen werkelijke liquidateurs, zij, die onder de dekmantel van holle frases in werkelijkheid er zich in schikken nog voor de strijd en zonder strijd laf te capituleren. Met deze opvatting hebben wij, bolsjewiki-leninisten, die door de stalinisten “trotskisten” genoemd worden, niets gemeen.

Wij zijn er onveranderlijk van overtuigd, dat de overwinning over de fascisten mogelijk is — niet na de machtsverovering, niet na 5, 10 of 20 jaren heerschappij, maar nu, onder de bestaande voorwaarden, in de komende maanden en weken.

Thälmann acht de overwinning van het fascisme onvermijdelijk

Om te overwinnen moet men een juiste politiek voeren. Dat wil zeggen, dat men een politiek nodig heeft, die berekend is voor de bestaande verhoudingen, de bestaande groepering van krachten en niet voor de toestand die na 1, 2 of 3 jaren ontstaan zal, als de machtskwestie reeds lang beslist zal zijn.

Het grote ongeluk bestaat daarin, dat de politiek van het partijbestuur der KPD ten dele bewust, ten dele onbewust van de erkenning der onvermijdelijkheid van de fascistische overwinning uitgaat. Inderdaad gaat het partijbestuur in de op 29 november gepubliceerde oproep voor het “Rode eenheidsfront” van de gedachte uit, dat men het fascisme niet overwinnen kan, zonder eerst de sociaaldemocratie overwonnen te hebben. Dezelfde gedachte herhaalt in alle toonaarden Thälmann in zijn artikelen. Is die gedachte juist? Historisch beschouwd is zij zeker juist. Het betekent echter volstrekt niet, dat men met behulp daarvan, door eenvoudige herhaling, de vragen van de dag oplossen kan. Een van het standpunt der revolutionaire strategie in het algemeen juiste gedachte slaat in een leugen om, zelfs in een reactionaire leugen, als men haar niet in de taal van de tactiek vertaalt. Is het juist, dat men voor de vernietiging van de werkloosheid en de ellende eerst het kapitalisme vernietigen moet? Juist. Doch alleen een eenvoudige domkop kan daaruit de conclusie trekken dat wij niet thans reeds met alle kracht tegen die maatregelen strijden moeten, met behulp waarvan het kapitalisme de ellende der arbeiders vergroot. Kan men hopen, dat de KPD in de naaste maanden zowel de sociaaldemocratie als het fascisme neerwerpt? Geen normaal denkend, mens, die lezen en rekenen kan, zou zich aan zulk een bewering willen wagen. Politiek staat de kwestie zo: kan men nu in de loop der komende maanden, d.w.z. terwijl een weliswaar verzwakte, doch ongelukkigerwijze nog altijd zeer sterke sociaaldemocratie bestaat, zegenrijke tegenstand bieden aan het fascisme? Hierop antwoordt het partijbestuur ontkennend. Met andere woorden Thälmann beschouwt de overwinning van het fascisme dan onvermijdelijk.

Nogmaals: de Russische ondervinding

Om zo duidelijk en concreet mogelijk mijn gedachten naar voren te brengen, kom ik nogmaals terug op de ondervinding met de opstand van Kornilov opgedaan. Op 26 augustus (naar de oude kalender) van het jaar 1917 voerde generaal Kornilov een Kozakkencorps en een wilde divisie naar Sint-Petersburg. De macht was in handen van Kerenski, lakei der bourgeoisie en voor drievierde bondgenoot van Kornilov. Lenin hield zich in de illegaliteit op, in verband met de aanklacht, dat hij in dienst van de Hohenzollern stond. Op grond van diezelfde aanklacht zat ik gedurende enige dagen in een afzonderlijke cel van de Kresti-gevangenis. Hoe handelden in die aangelegenheid de bolsjewieken? Zij hadden het recht te zeggen: “Om Kornilov te overwinnen moet men Kerenski overwinnen.” Zij hadden dit meer dan eens gezegd, want het was juist en nodig voor de gehele verdere propaganda. Maar het was volkomen onvoldoende, om op 26 augustus en volgende dagen tegenstand te bieden tegen Kornilov en hem te beletten het proletariaat van Sint-Petersburg af te slachten. Daarom volstonden de bolsjewieken er niet mee een algemene oproep tot de arbeiders en soldaten te richten: breekt met de verzoeningsgezinde elementen en ondersteunt het rode eenheidsfront van de bolsjewieken. Neen, de bolsjewieken sloegen het eenheidsfront aan de mensjewieken en sociaal-revolutionairen voor en vormden met hen gemeenschappelijke strijdorganisaties. Was dit juist of onjuist? Laat Thälmann dit beantwoorden. Om nog scherper te tonen, hoe de kwestie met het eenheidsfront er bij stond, wil ik de volgende episode aanvoeren: ik persoonlijk ging direct na mijn vrijlating tegen betaling van borgstelling door een der vakverenigingen uit mijn cel naar het comité van de nationale verdediging, waar ik met de mensjewiek Dan en de sociaal-revolutionair Gotz, bondgenoot van Kerenski die mij in de gevangenis hadden gehouden, discussieerde over de vragen van de strijd tegen Kornilov en besluiten nam. Was dit juist of onjuist? Laat Remmele daarop antwoorden.

Is Brüning het kleinere kwaad?

De sociaaldemocratie ondersteunt Brüning, stemt voor hem, neemt de verantwoordelijkheid voor hem tegenover de massa — onder het motief, dat de Brüningregering het kleinere kwaad is. Soortgelijke opvatting probeert “die rote Fahne” aan mij toe te schrijven — onder het motief, dat ik mij uitgesproken heb tegen de domme en schandelijke deelneming van de communisten aan het Hitlerreferendum. Maar hebben de Duitse linkse oppositie en ik in het bijzonder soms verlangd, dat de communisten voor Brüning zouden stemmen en hem ondersteunen? Wij, marxisten, zien Brüning en Hitler alsmede Braun als verschillende bestanddelen van een en hetzelfde systeem. De vraag, wie van hen het “kleinere kwaad” is, heeft geen zin, want het systeem dat wij bestrijden heeft al deze elementen nodig. Maar deze elementen verkeren ogenblikkelijk in de positie van het conflict en de partij van het proletariaat moet dit conflict in het belang van de revolutie gebruiken.

Een toonladder heeft zeven tonen. De vraag welke toon de “betere” is: do, re of sol, is een onzinnige vraag. De muzikant moet ondertussen weten, wanneer en op welke toets hij moet slaan. Even onzinnig is de abstracte vraag wie het kleinere kwaad is, Brüning of Hitler. Men moet weten op welke van deze toetsen men moet slaan.

Is het te begrijpen? Voor de kortzichtige wordt nog een voorbeeld aangevoerd. Wanneer een van de vijanden mij dagelijks kleine porties vergif toedient, de tweede echter uit de hoek op mij schieten wil, dan sla ik in de eerste plaats deze tweede vijand de revolver uit de hand, want dan heb ik de mogelijkheid met de eerste vijand klaar te komen. Dit betekent echter niet, dat gif een “kleiner kwaad” is vergeleken met een revolver.

Het ongeluk bestaat juist daarin, dat de leiders der KPD zich op dezelfde bodem geplaatst hebben als de sociaaldemocratie, slechts met het omgekeerde teken: de sociaaldemocraten stemmen voor Brüning, omdat zij hem als het kleinere kwaad zien. De communisten echter, die aan Brüning en Braun op iedere wijze het vertrouwen weigerden (en dat is volkomen juist gehandeld) gingen ondertussen de straat op om Hitlers referendum te ondersteunen, d.w.z.: de poging der fascisten om Brüning ten val te brengen. Daarmee hebben zij echter zelf Hitler als het “kleinere kwaad” beschouwd, want de overwinning van het referendum, zou niet het proletariaat tot de macht hebben gevoerd, doch Hitler. Voorwaar, het kost moeite zulke abc problemen uiteen te moeten zetten. Het ziet er slecht uit, wanneer muzikanten als Remmele in plaats van de noten te onderscheiden het toetsenbord met de laars gaan bewerken.

Het gaat niet om de arbeiders, die de sociaaldemocratie verlaten hebben, maar om hen, die bij haar blijven

De duizenden en duizenden Noskes, Welsen, Hilferdings geven tenslotte de voorkeur aan het fascisme boven het communisme. Maar dan moeten zij zich ook losmaken van de arbeiders. Vandaag is dat nog niet zo ver. Vandaag geraakt de sociaaldemocratie in haar geheel ondanks innerlijke tegenstellingen in scherp conflict met het fascisme. Onze taak is het, dit conflict te benutten en niet om de tegenstanders tegen ons te verenigen. Het front moet nu tegen het fascisme gericht worden. En dit voor het gehele proletariaat gemeenschappelijke front van de directe strijd tegen het fascisme, moet men gebruiken voor de van terzijde gevoerde, daarom echter niet minder succesvolle strijd tegen de sociaaldemocratie.

Men moet inderdaad de volkomen bereidheid aan de dag leggen een blok met de sociaaldemocraten te vormen, in alle gevallen, waarin zij voor een blok blijken te zijn. Aan de sociaaldemocratische arbeiders te zeggen: “werpt eerst uw leiders aan de kant en sluit u bij ons ‘partijloos’ eenheidsfront aan”, is slechts het toevoegen van een nieuwe zinledige frase aan duizend anderen. Men moet het verstaan de arbeiders in werkelijkheid van de leiders los te maken. De werkelijkheid is echter thans — de strijd tegen het fascisme.

Er zijn zeker sociaaldemocratische arbeiders, die bereid zijn hand in hand met de communistische arbeiders tegen de fascisten te strijden, onafhankelijk van de wil en zelfs tegen de wil van sociaaldemocratische organisaties. Met dergelijke vooruitstrevende elementen moet men natuurlijk zo nauw mogelijke verbindingen tot stand brengen. Zij zijn echter niet het grote getal. De Duitse arbeider is opgevoed in de geest van organisatie en discipline. Dat heeft zijn sterke en zwakke kanten. De overgrote meerderheid der sociaaldemocratische arbeiders wil tegen de fascisten strijden, maar nog niet anders dan in gemeenschap met hun organisaties. Deze etappe kan niet overgesprongen worden. Wij moeten de sociaaldemocratische arbeiders helpen in de nieuwe buitengewone situatie te onderzoeken, wat hun organisaties en leiders waard zijn, als het om leven of dood van de arbeidersklasse gaat.

Men moet de sociaaldemocratie dwingen tot het blok tegen de fascisten

Het ongeluk is, dat in het bestuur van de KPD vele geschrokken opportunisten zijn. Zij hebben gehoord, dat opportunisme bestaat in voorkeur voor blokken, daarom zijn zij tegen blokken. Zij begrijpen het onderscheid niet tussen parlementaire overeenkomsten en een nog zo bescheiden overeenkomst van strijd met betrekking tot een staking of de bescherming van arbeidersdrukkerijen tegen fascistische benden.

Parlementaire overeenkomsten, verkiezingsafspraken tussen de revolutionaire partijen en de sociaaldemocratie zijn in de regel voordelig voor de sociaaldemocratie. Praktische overeenkomsten over massa-acties, strijddoeleinden zijn altijd voordelig voor de revolutionaire partij. Het Engels-Russisch comité was een ontoelaatbaar blok van twee leidende instanties op een gemeenschappelijke politieke grondslag, vaag, bedrieglijk, tot geen enkele actie verplichtend. De instandhouding van dit blok in een tijd van algemene staking, toen de generale raad van de Britse vakbeweging een onderkruipers rol vervulde, betekende van de kant der stalinisten het voeren van een verraderspolitiek.

Geen gemeenschappelijke grondslag met de sociaaldemocraten of de leiders der Duitse vakbonden, geen gemeenschappelijke publicaties, vaandels, plakkaten! Gescheiden marcheren, verenigd slagen! Alleen overleggen hoe te slagen, wie te slaan en wanneer te slaan! Daarover kan men zelfs met de duivel overleg plegen, met zijn grootmoeder en met Noske en Grzesinski. Onder één voorwaarde: zich de handen niet laten binden!

Men moet zonder verwijl eindelijk een praktisch systeem van maatregelen uitwerken — niet met het doel van eenvoudige “ontmaskering” der sociaaldemocratie (voor de communisten), maar met het doel van de werkelijke strijd tegen het fascisme. De vraag van bescherming der bedrijven, vrije werkzaamheid der bedrijfsraden, onaantastbaarheid der arbeidersorganisaties en instellingen, van wapenvoorraden, die door fascisten in beslag kunnen worden genomen, de vraag van maatregelen in geval van gevaar, d.w.z. van verbinding van het actieve optreden der communistische en sociaaldemocratische afdelingen, enz. enz. moet in dit program opgenomen worden.

In de strijd tegen het fascisme komt aan de bedrijfsraden een belangrijke plaats toe. Hier is een speciaal nauwkeurig program van actie noodzakelijk. Ieder bedrijf moet een antifascistisch bolwerk worden met eigen commandanten en eigen strijders. Men moet een kaart bezitten van de fascistische kazernes en andere fascistische broeinesten in iedere stad, in ieder district.

De fascisten proberen de revolutionaire verzamelplaatsen te omsingelen. De omsingelaars moeten omsingeld worden. Op deze grondslag is een overeenkomst met de sociaaldemocratische- en vakorganisaties niet alleen toelaatbaar, maar plicht. Daarvan afzien uit “principiële” overwegingen (in werkelijkheid uit bureaucratische domheid of nog erger uit lafheid) betekent direct en onmiddellijk het fascisme in de hand werken.

Een praktisch program van overeenkomsten met de sociaaldemocratische arbeiders hebben wij reeds in september 1930 (>De zwenking der Komintern en de toestand in Duitsland), dus voor een en een kwart jaar voorgesteld. Wat heeft de leiding in deze richting gedaan? Bijna niets. Het PB der KPD heeft zich met alles beziggehouden, behalve met datgene wat zijn directe taak was. Hoeveel kostbare, onherroepelijk verloren tijd is verzuimd! Er is werkelijk niet veel meer overgebleven. Het program van actie moet zuiver praktisch, zuiver zakelijk zijn, zonder kunstmatige “aanspraken”, zonder nevengedachten, zodat ieder sociaaldemocratisch arbeider zeggen moet: wat de communisten willen, is absoluut onvermijdelijk voor de strijd tegen het fascisme. Op deze grondslag moet men door het voorbeeld de sociaaldemocratische arbeiders meetrekken en hun leiders kritiseren, die onvermijdelijk zullen tegenwerken en remmen. Slechts langs deze weg is de overwinning te bereiken.

Een goed citaat van Lenin

De tegenwoordige epigonen, d.w.z. de door en door slechte leerlingen van Lenin, houden er van bij iedere gelegenheid hun leemten met dikwijls misplaatste citaten te verzorgen. Voor de marxisten wordt de vraag niet met een citaat opgelost maar door de juiste methode. Heeft men de juiste methode, dan is het niet moeilijk passende citaten te vinden. Nadat ik de hierboven aangevoerde vergelijking had gemaakt met de opstand van Kornilov, zei ik tot mijzelf: waarschijnlijk kan men bij Lenin een theoretische verklaring van ons blok met de verzoeners in de strijd tegen Kornilov vinden. En werkelijk in het tweede deel van de veertiende band der Russische uitgave trof ik de volgende regels aan in een brief aan het partijbestuur, geschreven in begin van september 1917:

“De Kerenski regering te ondersteunen zijn wij ook nu niet verplicht. Dat zou beginselloosheid zijn. Men vraagt: dus niet tegen Kornilov strijden? Natuurlijk wel. Maar dat is niet hetzelfde. Hier is er een grens; zij wordt door vele bolsjewieken overschreden, die tot het standpunt der verzoeners vervallen en meedrijven met de stroom der gebeurtenissen.

Wij zullen strijden, wij strijden tegen Kornilov, maar wij ondersteunen Kerenski niet, wij leggen zijn zwakheden bloot. Dit onderscheid is tamelijk fijn, maar zeer wezenlijk en men mag het niet vergeten.

Waarin bestaat de wijziging van onze tactiek na de opstand van Kornilov?

Daarin, dat wij de vormen van de strijd tegen Kerenski variëren. Zonder ook maar in het minst de vijandigheid tegen hem te verzwakken, zonder een woord terug te nemen van datgene, wat wij tegen hem hebben uitgesproken zonder van de taak af te zien Kerenski ten val te brengen, zeggen wij: men moet het ogenblik berekenen, wij zullen Kerenski nu niet ten val brengen, wij gaan op andere wijze de strijd met hem voeren en dat wel: door aan het volk (dat tegen Kornilov strijdt) de zwakheden en zwenkingen van Kerenski duidelijk te maken.”

Precies datzelfde stellen wij voor. Voor volkomen onafhankelijkheid der communistische organisatie en der pers, volkomen vrijheid der communistische kritiek, hetzelfde voor de sociaaldemocratie en de vakbonden. Een belemmering der vrijheid van de KP toe te laten (bij voorbeeld door toetreding in de Kwomintang) dat kunnen slechts verachtelijke opportunisten. Wij behoren niet tot hen.

Niets terugnemen van onze kritiek tegen de sociaaldemocratie. Niets vergeten van hetgeen was. De gehele historische afrekening, waartoe ook de rekening behoort voor Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, zal te zijner tijd aangeboden worden, zoals ook de Russische bolsjewieken tenslotte aan de mensjewieken en sociaalrevolutionairen de algehele afrekening voor ophitsing, belastering, arrestaties, moord op arbeiders, boeren en soldaten aangeboden hebben.

Maar wij hebben onze algehele afrekening gepresenteerd twee maanden nadat wij de gedeeltelijke afrekening tussen Kerenski en Kornilov, tussen “democraten” en fascisten gebruikt hadden om des te zekerder de fascisten te verslaan. Alleen door deze omstandigheid hebben wij de overwinning bevochten.

Wanneer het partijbestuur der KPD zich de positie weet eigen te maken, die in het boven aangevoerde citaat van Lenin aangegeven is, dan zal zich met één slag het bewerken van de sociaaldemocratische massa en van de vakverenigingen wijzigen. In plaats van artikelen en redevoeringen, die alleen overtuigend zijn voor hen, die reeds overtuigd waren, zullen de agitatoren een gemeenschappelijke taal met nieuwe honderdduizenden en miljoenen arbeiders vinden. De differentiatie in de sociaaldemocratie zal met versneld tempo voorwaarts gaan. De fascisten zullen spoedig bemerken, dat het niet daarom gaat Brüning, Braun en Weis te bedriegen, maar de open strijd met de gehele arbeidersklasse op te nemen. In het fascisme zullen tengevolge hiervan onvermijdelijk grote verschillen ontstaan. Alleen op deze weg is de overwinning te bevechten. Maar deze overwinning moet men willen. Er zijn onder de communistische ambtenaren heel wat laffe avonturiers en bonzen, voor wie hun positie, hun inkomen en nog meer hun huid dierbaar is. Deze elementen houden ervan met ultraradicale frasen te geuren, waarachter zich jammerlijk en verachtelijk fatalisme verbergt. “Zonder overwinning op de sociaaldemocratie kan men de strijd tegen het fascisme niet voeren!” zegt zo een verschrikkelijke revolutionair en op die grond… zorgt hij voor een paspoort.

Arbeiders-communisten, gij zijt met honderdduizenden, met miljoenen; gij kunt nergens heentrekken, voor jullie zijn er geen paspoorten genoeg. Wanneer het fascisme tot de macht komt, zal het als een tank over jullie schedels en ruggengraten gaan. Er is slechts redding bij onbarmhartige strijd. Overwinning kan slechts verbinding van de strijd met de sociaaldemocratische arbeiders brengen. Haast jullie, arbeiderscommunisten. Er rest nog maar weinig tijd!

8 december 1931

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel