Categorie: teksten

De samenzwering van Kerenski

De vergadering in Moskou had de toestand van de regering enkel maar slechter gemaakt. Dat kwam omdat zij, zoals Miljoekov terecht opmerkte, liet zien dat het land verdeeld was in twee partijen waartussen uiteraard geen verzoening en overeenstemming mogelijk was.…

De landelijke vergadering in Moskou

Een symbool is een samenvatting tot één beeld. Een revolutie is buitengewoon sterk in symboliseren, want zij laat alle verschijnselen en verhoudingen in één samenvattend beeld zien. De symboliek van de revolutie is echter te groots om zich in het…

De contrarevolutie steekt de kop op

In de eerste twee maanden, toen Goetsjkov en Miljoekov formeel aan de macht waren, was de macht feitelijk geheel in handen van de Sovjet. In de volgende twee maanden werd de Sovjet zwakker: een deel van de invloed op de…

Een maand van grove laster

Op 4 juli, nog in de nacht, terwijl de tweehonderd leden van de beide Uitvoerende Comités, dat van de arbeiders en soldaten en dat van de boeren, zich tussen twee even nutteloze vergaderingen afmartelden, drong een geheimzinnig gerucht tot hen…

Konden de bolsjewieken in juli de macht grijpen?

De door de regering en het Uitvoerend Comité verboden demonstratie had een grandioos karakter: op de tweede dag namen er niet minder dan 500.000 mensen aan deel. Soechanov, die geen krachttermen genoeg kan vinden om de “bloedige en gore” Julidagen…

‘Julidagen’: hoogtepunt en verplettering

De directe leiding van de beweging gaat van nu af aan definitief over op het Petrograds partijcomité. De voornaamste propagandistische kracht van dit comité is Wolovarski. De Militaire Organisatie is met de mobilisatie van het garnizoen belast. Reeds in maart…

‘Julidagen’: voorbereiding en begin

In het jaar 1915 kostte de oorlog Rusland tien miljard, in 1916 negentien miljard en in de eerste helft van 1917 reeds tien en een half miljard roebel. De staatsschuld zou in het begin van 1918 tot zestig miljard aangegroeid…

Voorwoord

In Rusland heeft de burgerlijke revolutie zich zo laat voltrokken dat zij noodzakelijk in een arbeidersrevolutie omgezet moest worden. Met andere woorden: Rusland was zo ver bij de overige landen achtergebleven, dat het deze op bepaalde gebieden moest voorbijstreven. Dit…